GNJOY

ขั้นตอนการสมัครสมาชิก GNJOY ID

วันที่ : 4/29/2020 11:25:23 AM
ขั้นตอนการสมัครสมาชิก GNJOY ID


ขั้นตอนที่ 1. เข้าสู่เว็บ >>  https://ro.gnjoy.in.th/Account/Register << เพื่อดำเนินการสมัครสมาชิก GNJOY ID

ขั้นตอนที่ 2.กรอกข้อมูลเพื่อสมัครสมาชิก GNJOY ID

ช่องที่ 1 : กรอกชื่อ (ตัวอักษรภาษาไทยหรือตัวอักษรภาษาอังกฤษ)
ช่องที่ 2 : กรอกนามสกุล (ตัวอักษรภาษาไทยหรือตัวอักษรภาษาอังกฤษ)
ช่องที่ 3 : กรอกวันเดือนปีเกิด (หากอายุต่ำกว่า 20 ปี จะต้องขอความยินยอมจากผู้ปกครองโดยการเซ็นเอกสาร)
ช่องที่ 4 : กรอกอีเมล์ (ใช้สำหรับ Log in (GNJOY ID) และเปลี่ยนแปลงรหัสผ่าน) ** 1 อีเมลใช้สมัคร Gnjoyid ได้ 1 ครั้งเท่านั้น **
ช่องที่ 5 : กรอกเบอร์โทรศัพท์มือถือ
ช่องที่ 6 : กรอกเลขบัตรประชาชน (1 เลขบัตรสามารถสมัครได้ 5 Gnjoy ID)
ช่องที่ 7 : กำหนดรหัสผ่าน 8-16 ตัวอักษร
ช่องที่ 8 : ยืนยันรหัสใหม่โดยจะต้องตรงกับช่องที่ 7

จากนั้นเมื่อกรอกข้อมูลครบถูกต้องเรียบร้อยให้คลิกที่ปุม I Agree to Terms เพื่ออ่านข้อตกลงการให้บริการ หลังจากอ่านเรียบร้อยแล้ว ให้กดเครื่องหมายถูกในช่องสี่เหลี่ยม เป็นการยอมรับกฎการใช้บริการและนโยบายในการใช้งาน  และกดปุ่ม Register เป็นการสมัครสมาชิกเรียบร้อย

;

รายละเอียดเพิ่มเติม >>Click