GNJOY

ลืม Password GNJOY ID

วันที่ : 4/26/2020 10:21:18 PM
ลืม Password GNJOY ID

ขั้นตอนการลืมรหัสรหัสผ่าน

ขั้นตอนที่ 1. เข้าสู่เว็บ >> https://ro.gnjoy.in.th/Account/Login <<

ขั้นตอนที่ 2. กดเลือก " ลืมรหัสผ่าน " เพื่อเข้าสู่ขั้นตอนต่อไป

ช่องที่ 1. ทำการกรอกอีเมล์ที่ลืมรหัสผ่าน GNJOY ID

ขั้นตอนที่ 3. หลังจากกรอกอีเมล์เรียบร้อยแล้วให้กดปุ่ม " Submit "

หลังจากกดปุ่ม " Summit " เรียบร้อย ระบบจะส่งจดหมายไปทางกล่องข้อความของอีเมล์

ขั้นตอนที่ 4. ล๊อคอินระบบ Email ไปที่ " กล่องจดหมาย " จากนั้นคลิกจดหมาย " gnjoy_support "

ขั้นตอนที่ 5. ระบบแจ้งรายละเอียดจดหมายแก้ไขรหัสผ่าน ให้ทำการคลิกลิ้งเพื่อทำการเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่

- หลังจากกดลิ้งมาแล้วก็จะเข้าสู้หน้า " ตั้งรหัสผ่านใหม่ "

ช่องที่ 1. กรอก Email

ช่องที่ 2. ตั้งค่ารหัสผ่านใหม่

ช่องที่ 3. กรอกรหัสยืนยันซ้ำ (เหมือนช่อง 2)

ขั้นตอนที่ 6. กรอกข้อมูลครบถ้วนแล้วหลังจากนั้นคลิกปุ่ม " Reset "

ขั้นตอนที่ 7. ถือว่าการตั้งรหัสผ่านใหม่เสร็ขเรียบร้อยโดยสมบูรณ์

;

รายละเอียดเพิ่มเติม >>Click