GNJOY

ตัวอย่างเอกสารต่างๆ การเขียนข้อความบนเอกสาร

วันที่ : 4/29/2020 11:25:15 AM
ตัวอย่างเอกสารต่างๆ การเขียนข้อความบนเอกสาร

ตัวอย่างเอกสารที่ใช้ในการแจ้งปัญหา

เอกสารที่ใช้ต้องเป็น สำเนาบัตรประชาชน / สำเนาใบขับขี่ โดยต้องเป็นการ

" ถ่ายเอกสาร " และ " เขียนกำกับด้วยลายมือเท่านั้น "

(สามารถใช้บัตรที่ออกโดยสถานที่ราชการใดๆที่แสดงเลขบัตรประชาชน เช่น บัตรประชาชน / บัตรใบขับขี่)

เงื่อนไขเพิ่มเติม ตัวอย่าง

กรณีเลขบัตรประชาชนเลือนลาง , แสดงตัวเลขบัตรประชาชนไม่ครบ ตรวจสอบพบว่าเป็นบัตรปลอม ทางเราไม่รับดำเนินการใดๆทุกกรณี

 หมายเหตุ กรณีอายุยังไม่ครบ 7 ปีบริบูรณ์ สามารถใช้ทะเบียนบ้าน

หรือ บัตรนักเรียนแทนได้ (เห็นเลขบัตรประชาชนชัดเจน) 

*** เลขบัตรประชาชนไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ***

ข้อความตัวอย่างที่ต้องเขียนหรือระบุบนเอกสารมีดังนี้

1.เขียนสิ่งที่ต้องการดำเนินการในส่วนของสมาชิก Gnjoy ID

2.เขียน GNJOY ID ที่ต้องการแจ้งปัญหาลงบนเอกสาร

3.รับรองสำเนาถูกต้อง พร้อมเขียน ชื่อ – นามสกุล

4.เขียนวัน/เดือน/ปี ที่ทำการแจ้งปัญหา

ตัวอย่างรูปภาพสำเนาบัตรประชาชนที่ถูกต้องในการแจ้งปัญหา

;

รายละเอียดเพิ่มเติม >>Click