PRIVACY POLICY

GRAVITY

นโยบายความเป็นส่วนตัว

 

การใช้เว็บไซต์และบริการต่าง ๆ ของเราให้เป็นไปตามข้อตกลงนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ หากคุณไม่สามารถยอมรับเงื่อนไขตามนโยบายของเราได้ กรุณาอย่าใช้บริการหรือเข้าถึงเว็บไซต์ของเรา

 

ทางเราขอแจ้งให้ทราบว่า บริษัทไม่มีนโยบายให้บริการแก่ผู้ใช้งานในกลุ่มประเทศยุโรป เว้นแต่ "ผู้ใช้งานที่อยู่ในสหพันธรัฐรัสเซียและกลุ่มประเทศเครือรัฐเอกราช "  ("ผู้ใช้งานในยุโรป") ดังนั้น หากคุณเป็นผู้ใช้งานในยุโรป ทางเราขอความกรุณาไม่พยายามเข้าสู่เว็บไซต์ เล่นเกมส์ หรือ ใช้บริการใด ๆ ของเรา

 

ข้อผูกพันด้านความเป็นส่วนตัวของเรา

 

ความเป็นส่วนตัวของคุณมีความสำคัญยิ่งต่อเรา ดังนั้น บริษัท กราวิตี้ เกม เทค จำกัด ("GGT ") จึงได้จัดทำนโยบายความเป็นส่วนตัวออนไลน์ ("นโยบายความเป็นส่วนตัว") เกี่ยวกับการเก็บ รวบรวม นำไปใช้ และเปิดเผยข้อมูลบุคคลของคุณ โดยมุ่งหวังเพื่อคุ้มครองสิทธิความเป็นส่วนตัวต่างๆ ของผู้ใช้งาน

 

นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ วันที่ 27 เมษายน 2563

 

1.             นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ ใช้บังคับกับข้อมูลส่วนบุคคลที่จัดเก็บผ่านทางระบบออนไลน์ ทาง เว็บไซต์ของ GGT ที่ซึ่งนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ได้ถูกประกาศไว้ แต่ไม่ใช้บังคับกับข้อมูลอื่น ๆ ที่ GGT จัดเก็บผ่านช่องทางอื่น

 

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ใช้บังคับกับข้อมูลส่วนบุคคลทุกประเภทที่จัดเก็บนับแต่วันที่นโยบายความเป็นส่วนตัวมีผลบังคับใช้เป็นต้นไป

 

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ไม่ใช้บังคับกับสินค้าหรือบริการใด ๆ ของเราที่มีนโยบายความเป็นส่วนตัวแยกไว้โดยเฉพาะ

 

2.                              ทางเราจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานผ่าน 3 ช่องทาง ดังต่อไปนี้

 

2.1                          ข้อมูลที่ให้โดยผู้ใช้งาน

 

เราจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานของเราในกรณี

 

2.1.1       ผู้ใช้งานลงทะเบียนหรืออัพเดตบัญชีผู้ใช้งานของ GGT

2.1.2       ผู้ใช้งานสมัครรับจดหมายข่าวของเรา

2.1.3       ผู้ใช้งานเข้าร่วมกระดานข้อความและฟอรั่มของเรา

2.1.4       ผู้ใช้งานเข้าร่วม การออกเสียงลงคะแนน การสำรวจ และตอบแบบสอบถามของเรา

2.1.5 ผู้ใช้งานเข้าร่วมในการแข่งขัน การชิงโชค หรือการส่งเสริมการขายอื่น ๆ

2.1.6 ผู้ใช้งานให้ อี-การ์ด ( e-cards ) และ เทล-อะ-เฟรน ฟีตเจอร์ ( tell-a-friend features)

2.1.7 ผู้ใช้งานซื้อสินค้าผ่านทางร้านค้าออนไลน์ของเรา

2.1.8 ผู้ใช้งานให้ข้อเสนอแนะหรือสอบถามข้อมูล

2.1.9       ผู้ใช้งานใช้บริการการสนับสนุนลูกค้าหรือการช่วยเหลือด้านเทคนิค

 

2.2                          ข้อมูลที่ถูกจัดเก็บโดยอัตโนมัติ

 

เราจัดเก็บข้อมูลบางส่วนเมื่อผู้ใช้งานเข้าถึงเว็บไซต์ของเรา เข้าสู่ระบบ และมีปฏิสัมพันธ์กับเรา หรือผู้ใช้งานรายอื่น ตัวอย่าง เช่น เมื่อผู้ใช้งานเข้าใช้เว็บไซต์ของเรา เราจะจัดเก็บข้อมูล IP Address ของผู้ใช้งาน ตำแหน่งที่อยู่ และจัดเก็บข้อมูลตามการอนุญาตผ่านระบบอุปกรณ์ต่าง ๆ ของผู้ใช้งาน

 

โปรดรับทราบว่า เว็บไซต์ของเรามีการใช้วิธีการทางเทคนิคที่หลากหลายเพื่อวัตถุประสงค์ในการติดตาม รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง คุกกี้ ( Cookies ) และ เว็บ บีค่อน (Web Beacons) ดังนั้น โปรดคำนึงถึงปัจจัยต่อไปนี้

 

2.2.1       คุกกี้ ( Cookies )

 

คุกกี้เป็นชิ้นส่วนของข้อมูลที่เว็บไซต์ส่งไปยังคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้งานในขณะที่ผู้ใช้งานกำลังเยี่ยมชมเว็บไซต์อยู่ เราใช้คุกกี้เพื่อให้เราสามารถเก็บข้อมูลความชอบ การตั้งค่า และการลงชื่อเข้าใช้งาน ทั้งนี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของเว็บไซต์และบริการของเรา และเพื่อให้ผู้ใช้งานได้ใช้เว็บไซต์ของเราอย่างราบรื่นและเป็นประโยชน์สูงสุด

 

คุณสามารถเลือกให้มีการแจ้งเตือนในแต่ละครั้งที่จะมีการส่งคุกกี้ หรือเลือกที่จะปิดคุกกี้ทั้งหมด ซึ่งสามารถจัดการตั้งค่าได้ผ่านทางเบราว์เซอร์ (Browser ) ของคุณ (เช่น เน็ตสเคป เนวิเกเตอร์ ( Netscape Navigator ) หรือ อินเตอร์เน็ต เอ็กซพลอเรอร์ ( Internet Explorer)) ทั้งนี้ แต่ละเบราว์เซอร์อาจ มีความ แตกต่างกันบ้างเล็กน้อย จึงขอให้คุณโปรดดูเมนู "ความช่วยเหลือ ( Help )" ของเบราว์เซอร์ เพื่อ เรียนรู้วิธีการ ตั้งค่าและปรับเปลี่ยนคุกกี้อย่างถูกต้อง

 

หากคุณปิดการใช้งานคุกกี้ การเข้าถึงส่วนต่าง ๆ ผ่านทางเว็บไซต์ของเราอาจจะไม่สามารถทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ


 

 

2.2.2       เว็บ บีคอน (Web Beacons)

 

เว็บ บีค่อน เป็นชิ้นส่วนของข้อมูลเล็ก ๆ จำนวนมาก ที่ฝังอยู่ในรูปภาพตามหน้าเว็บไซต์ต่าง ๆ เราใช้เครื่องมือทางเทคนิคนี้ในการวิเคราะห์ความหนาแน่นการใช้เว็บไซต์ของเราและติดตามความถี่ในการเข้าชมของคุณ

 

ด้วยวิธีทางเทคนิคต่าง ๆ เหล่านี้อาจจะมีการส่งข้อมูลโดยตรงให้เราหรือให้แก่บุคคลภายนอกที่เราอนุญาตให้เก็บข้อมูลแทนเรา นอกจากนี้ เรายังใช้วิธีทางเทคนิคเหล่านี้ผ่านทาง HTML อีเมลที่ทางเราส่งให้กับผู้ใช้งานเพื่อที่จะตรวจสอบว่าผู้ใช้งานได้เปิดอีเมลหรือได้มีการคลิ๊กลิงค์ที่ส่งไปกับอีเมลหรือไม่ โดยข้อมูลที่ได้รับจากวิธีการทางเทคนิคอาจจะถูกเก็บรวมรวมไว้ในรูปแบบที่สามารถระบุถึงตัวตนได้

 

2.3                          ข้อมูลที่ถูกจัดเก็บจากแหล่งอื่น ๆ

 

เราอาจได้รับข้อมูลของคุณผ่านช่องทางอื่น ๆ ยกตัวอย่างเช่น หากคุณสร้างบัญชีหรือเข้าสู่ระบบด้วยบัญชีของคุณผ่านแหล่งอื่น ๆ เช่น เฟซบุ๊ค ( Facebook) ทวิตเตอร์ (Twitter) ทัมเบลอร์ (Tumblr ) เป็นต้น เราจะได้รับข้อมูลส่วนตัวของคุณ เช่น ชื่อผู้ใช้งาน ข้อมูลพื้นฐาน และรายชื่อเพื่อน จากผู้ให้บริการเหล่านั้น

 

              2.4          ข้อมูลที่ถูกจัดเก็บจากการใช้บริการของเรา

 

เราอาจเข้าถึง IP address ของคุณ เพื่อจัดเก็บข้อมูลต่าง ๆ เช่น ประวัติการเข้าออกเว็บไซต์ เพื่อการปรับปรุงซ่อมแซมด้านเทคนิค รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การแก้ไขจุดบกพร่องของเกมส์

 

3.                              เราจะจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลตามรูปแบบของการให้บริการที่ผู้ใช้งานสมัคร ข้อมูลส่วนตัวที่เราจัดเก็บรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะข้อมูลดังต่อไปนี้

 

3.1                          ข้อมูลของผู้ใช้งาน ได้แก่ ชื่อ วันเกิด อายุ เพศ สัญชาติ อาชีพ หมายเลขบัตรประชาชน

3.2                          ข้อมูลติดต่อ ได้แก่ อีเมล เบอร์โทรศัพท์ ที่อยู่

3.3                          ข้อมูลทางการเงิน ได้แก่ หมายเลขบัตรเครดิต วันหมดอายุของบัตรเครดิต รายละเอียดบัญชีธนาคาร หมายเลขคูปอง


 

ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยี่ยมชมและผู้ใช้งาน ซึ่งเป็นผู้เยาว์

 

ภายใต้ข้อตกลง การใช้งาน หากคุณอายุต่ำกว่า 20 ปี ในการให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับเรา เราจะต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองโดยชอบด้วยกฎหมายของคุณก่อน ดังนั้น กรุณาขอให้ผู้ปกครองตามกฎหมายกรอกข้อมูลและลงลายมือชื่อในแบบฟอร์ม Guardian’s consent form

 

4.            เราจะใช้และเปิดเผยข้อมูลบุคคลของคุณตามวัตถุประสงค์และเงื่อนไขดังต่อไปนี้

 

              4.1          เราจะใช้ข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้งานเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

 

·        การสมัครบัญชีการงาน เช่น หากคุณสมัครเพื่อใช้บัญชีเกมส์ออนไลน์และบริการของเรา เราจะใช้ข้อมูลที่คุณได้ให้ไว้ในแบบฟอร์มการสมัครใช้บัญชีเพื่อการลงทะเบียนของคุณ

·       การอำนวยความสะดวกและราบรื่นในการเข้าถึงบริการต่าง ๆ ของเรา เช่น การใช้คุกกี้ในการเก็บข้อมูลด้านความชอบเมื่อมีการเข้าถึงเว็บไซต์ของเรา ดังนั้น การเข้าถึงเว็บไซต์ของเราในครั้งต่อไป ผู้ใช้งานจึงไม่จำเป็นต้องกรอกข้อมูลบางอย่างที่ได้เคยกรอกไว้แล้วซ้ำ

·        การติดต่อสื่อสารกับผู้ใช้งานรายอื่นได้ เช่น หากคุณลงทะเบียนสำหรับเข้าสู่บล็อกของเรา หรือกระดานข้อความ เราจะใช้ข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้งานเพื่อให้ผู้ใช้งานเข้าถึงโพสต์ หรือโพสต์ข้อความต่างๆลงในกระดานข้อความ

·        การชำระเงิน เช่น หากคุณจะซื้อไอเท็มพิเศษในเกมส์ เราจะใช้ข้อมูลทางการเงินของคุณในกระบวนการการชำระเงิน

·       การอัพเดตการใช้งาน กิจกรรม และการตลาดของเรา เช่น เราอาจจะใช้ข้อมูลของผู้ใช้งานเพื่อสื่อสารกับผู้ดูแลระบบเกี่ยวกับบัญชีของคุณหรือเกี่ยวกับฟีตเจอร์ต่าง ๆ บนเว็บไซต์ของเรา รวมไปถึงการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในอนาคตเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัว ข่าวสาร กิจกรรม ข่าวสารเกมส์ และอื่น ๆ

·        การติดต่อกับเรา เช่น เมื่อผู้ใช้งานแจ้งปัญหาต่าง ๆ เกี่ยวกับเกมส์ของเรา

·        การสังเกตุการณ์และปรับปรุงบริการของเรา เช่น เมื่อคุณโพสต์หัวข้อลงไปในชุมชนของเรา เราจะใช้ข้อมูลส่วนตัวของคุณที่ได้ให้ไว้เพื่อพัฒนาระบบเกมส์และบริการของเราต่อไปในอนาคต


 

4.2          เราไม่ขาย เผยแพร่ หรือจำหน่าย ซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลโดยปราศจากความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากคุณ ยกเว้นในกรณีดังต่อไปนี้

 

4.2.1       การว่าจ้างช่วง การทำการตลาด การส่งสินค้า

 

(1) เราอาจใช้งานบริษัท ตัวแทน หรือผู้รับเหมาอื่น ในการให้บริการใด ๆ ที่จำเป็นต่อการปฎิบัติการของเรา เช่น เราว่าจ้างให้บริษัทอื่นออกแบบหน้าเว็บไซต์และส่งเสริมการขายเกมส์และบริการของเรา การดำเนินการด้านธุรกรรมบัตรเครดิต วิเคราะห์ปฏิกิริยาของลูกค้าที่มีต่อเว็บไซต์ของเรา และจัดทำแบบสำรวจผู้บริโภค เป็นต้น

 

(2)   เราอาจจะเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เช่น อีเมล ให้แก่ผู้สนับสนุนการขาย / บริการหรือผู้สนับสนุนการขาย/ บริการร่วม หรือผู้ให้บริการภายนอกที่มีชื่อเสียง เช่น เฟซบุ๊ค ( Facebook ) ทวิตเตอร์ ( Twitter ) ทัมเบลอร์ ( Tumblr ) ทั้งนี้ เพื่อบริษัทเหล่านั้นจะได้นำเสนอสินค้าหรือบริการที่ตรงกับความต้องการของผู้ใช้งาน เมื่อคุณเล่นอินเตอร์เน็ตหรือเล่นเกมส์ออนไลน์

 

(3)   เราอาจจะให้ที่อยู่ของคุณแก่บริษัทไปรษณีย์หรือพนักงานขนส่งสินค้าเพื่อจัดส่งของให้แก่คุณ

 

ตามที่ได้ระบุไว้ข้างต้น บุคคลที่สามอาจจะติดต่อกับคุณโดยตรงเพื่อยืนยันตัวตนของคุณ ทั้งนี้ เราจะพยายามทำให้แน่ใจว่าหน่วยงานเหล่านี้จะไม่ใช้ข้อมูลส่วนตัวของคุณเพื่อวัตถุประสงค์อื่น และพวกเขาตกลงที่จะเก็บรักษาข้อมูลเหล่านี้ไว้เป็นความลับและเก็บไว้อย่างปลอดภัยสมบูรณ์ตามสภาพที่ได้รับไปจากเรา

 

4.2.2       ข้อมูลที่ถูกรวมและถูกทำให้ไม่สามารถระบุตัวตนได้

 

เราอาจจะนำข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปทำให้ระบุถึงตัวบุคคลไม่ได้หรือโดยการรวมข้อมูลส่วนบุคคลของหลาย ๆ บุคคลเข้าด้วยกัน หรือโดยการเอาเอกลักษณ์เกี่ยวกับบุคคล เช่น ชื่อของคุณ ออก ซึ่งโดยลักษณะของข้อมูลที่ถูกรวมและถูกทำให้ไม่สามารถระบุตัวตนได้นี้ จึงไม่ต้องห้ามตามนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ และเราอาจใช้และเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวให้แก่บุคคลภายนอกได้


 

4.2.3       การซื้อหรือขายธุรกิจ

 

ในบางครั้ง เราอาจมีการซื้อธุรกิจหรือขายธุรกิจทั้งหมดหรือบางส่วน ซึ่งในกรณีดังกล่าว การโอนข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานอาจเป็นส่วนหนึ่งของการซื้อหรือการขายด้วยเช่นกัน ในกรณีที่เราซื้อธุรกิจ ข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับมาให้อยู่ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ด้วย

 

4.2.4       วัตถุประสงค์อื่น ๆ ที่ชอบด้วยกฎหมาย

 

เราจะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลก็ต่อเมื่อเราเชื่อโดยสุจริตว่าการเปิดเผยนั้นชอบด้วยกฎหมาย
และได้รับอนุญาตให้ทำได้ภายใต้กฎหมายไทย เช่น

 

(1)   เพื่อที่จะปกป้องทรัพย์สิน ละสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลและบุคคลอื่น

(2)       เพื่อป้องกันหรือยับยั้งอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย สุขภาพ ของบุคคล และ

(3)   เพื่อที่จะปฎิบัติตามหน้าที่ตามที่ได้ตกลงไว้กับเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลนั้น

 

5.            พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (" พ.ร.บ. ข้อมูลส่วนบุคคลฯ" ) ให้ความคุ้มครองต่อข้อมูลส่วนบุคคล ของคุณ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงสิทธิดังต่อไปนี้

 

(1)       เพิกถอนความยินยอมที่คุณได้ให้ไว้ก่อนหน้า ในกรณีที่เราไม่สามารถปฎิบัติตามข้อกำหนดที่ได้ระบุไว้ใน พ.ร.บ. ข้อมูลส่วนบุคคลฯ

(2)       เข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้ให้ไว้และขอคัดสำเนาจากผู้ควบคุมดูแลข้อมูลส่วนบุคคล

(3)                 ได้รับแจ้งเมื่อข้อมูลส่วนบุคคลถูกเปิดเผยโดยปราศจากความยินยอมของคุณ

(4)                 ขอให้เคลื่อนย้ายข้อมูล

(5)                 ขอให้ลบข้อมูลส่วนบุคคล หยุด จำกัด หรือคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลในบางสถานการณ์

(6)                 ขอแก้ไขข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง

 

ตามที่ได้ระบุไว้ข้างต้น คุณ มีสิทธิควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดที่ส่งให้เรา ดังนั้น คุณ สามารถเข้าถึง แก้ไข หรือลบ ข้อมูลส่วนบุคคลที่ส่งมาได้โดยผ่านการตั้งค่าบัญชีและเครื่องมือของคุณ อย่างไรก็ตาม หาก คุณ ไม่สามารถดำเนินการดังกล่าวได้ หรือมีข้อสงสัย หรือมีความประสงค์จะขอคำชี้แจงหรือความช่วยเหลือ สามารถติดต่อเราได้ผ่านทางอีเมล โทรศัพท์ หรือเขียนถึงเราได้ที่


 

 

บริษัท กราวิตี้ เกม เทค จำกัด

              คุณ อภิวัฒน์ วิทยาธนานนท์ ผู้จัดการแผนกบริการลูกค้า

139 อาคารเศรษฐีวรรณ ชั้น 19 ถนนปั้น

แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

โทร. 02-0291650 โทรสาร 02-0291640

              support@gravity.co.th

 

โปรดทราบว่า ในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล คุณมีสิทธิที่จะยื่นคำร้องเรียนแก่คณะกรรมการข้อมูลส่วนบุคคล
ในกรณีที่มีการละเมิดตาม
พ.ร.บ. ข้อมูลส่วนบุคคลฯ

 

6.            ความปลอดภัยและความลับของข้อมูลคุณนั้น มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อเรา เราจึงมีการดำเนินการ ดูแล และวางมาตรการรักษาความปลอดภัยต่าง ๆ เพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจากผู้ที่ไม่ได้รับอนุญาตและการนำไปใช้โดยไม่ชอบ

 

·                 การเก็บ ข้อมูลไว้หลังไฟร์วอลล์ ( Firewall)

·                 การเก็บ ข้อมูลในสถานที่ปลอดภัย เช่น สถานที่ที่มีการล็อกประตู

·              การเก็บข้อมูลที่ถูกเก็บไว้ในคลังข้อมูลที่จำกัดการเข้าถึงเฉพาะบุคคล ที่ได้รับอนุญาต โดยคำนึงถึงความจำเป็นที่จะต้องเข้าถึงข้อมูลเท่านั้น

·                 การสร้างรหัสเฉพาะสำหรับบุคคลที่ได้รับอนุญาตให้เข้าถึงข้อมูล

·                 การใช้มาตรฐานเทคโนโลยีการเข้ารหัสในการรับส่งข้อมูลที่ละเอียดอ่อน เช่น ข้อมูลบัตรเครดิต

·              การรักษาหลักเกณฑ์มาตรฐานความปลอดภัยซึ่งบุคคล ที่ได้รับอนุญาตให้เข้าถึงข้อมูลทุกคนต้องปฎิบัติตาม

 

เรามีการทบทวนแนวทางปฎิบัติด้านความปลอดภัยของเราอยู่เป็นระยะ ๆ เพื่อพิจารณาเทคโนโลยีหรือเครื่องมืออื่น ๆ ในการนำมาใช้ตามความเหมาะสม อย่างไรก็ตาม โปรดทราบว่าแม้จะมีการป้องกันที่รัดกุม แต่ก็ไม่มีระบบใดที่มีการป้องกันได้สมบูรณ์แบบ

7.            หากคุณมีข้อสงสัยหรือมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับนโยบายความปลอดภัยของเราสามารถส่งหาเราได้ที่อีเมลหรือแสดงความคิดเห็นเพื่อรอเราติดต่อกลับ หรือเขียนถึงเราได้ที่

 

บริษัท กราวิตี้ เกม เทค จำกัด

              คุณ อภิวัฒน์ วิทยาธนานนท์ ผู้จัดการแผนกบริการลูกค้า

139 อาคารเศรษฐีวรรณ ชั้น 19 ถนนปั้น

แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

โทร. 02-0291650 โทรสาร 02-0291640

              support@gravity.co.th

 

โปรดมั่นใจได้ว่า ข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ที่ใช้ในการติดต่อผ่านทางอีเมลหรือไปรษณีย์จะไม่ถูกนำไปใช้ในการเสนอการขายใด ๆ เว้นแต่คุณจะเป็นผู้ร้องขอ

 

8.            เราขอสงวนสิทธิในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เป็นครั้งคราว จึงขอแนะนำให้ผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชมหรือผู้ใช้งานเว็บไซต์ของเราตรวจนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราอย่างสม่ำเสมอ หากมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่สำคัญเกี่ยวกับการจัดเก็บ นำไปใช้ หรือเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคล ทางเราจะแจ้งให้ผู้ใช้งานทราบโดยส่งแจ้งไปยังอีเมลล่าสุดที่ได้ให้ไว้กับเรา หรือประกาศเป็นครั้งคราวบนหน้าเว็บไซต์ของเรา

 

การแก้ไขใด ๆ ที่สำคัญในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้จะมีผลบังคับใช้ภายใน 30 วันนับแต่วันที่เราส่งอีเมลแจ้งไปยังผู้ใช้งาน หรือ 30 วันหลังจากเราได้ประกาศการแก้ไขเปลี่ยนแปลงนั้นลงบนเว็บไซต์ของเรา

 

โปรดทราบ ผู้ใช้งานมีหน้าที่ต้องอัพเดตข้อมูลส่วนตัวอยู่เสมอเพื่อที่เราจะได้รับข้อมูลอีเมลล่าสุดของผู้ใช้งาน หากอีเมลล่าสุดที่ผู้ใช้งานได้ให้ไว้กับเราไม่สามารถใช้ได้ หรือด้วยเหตุอื่นใดที่ทำให้ผู้ใช้งานไม่สามารถได้รับประกาศที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น อย่างไรก็ดี ผลของการส่งอีเมลที่มีประกาศนั้น ยังคงให้ถือว่าการแก้ไขเปลี่ยนแปลงในประกาศนั้นมีผลบังคับใช้ได้ตามที่ระบุไว้ข้างต้น

 

9.            นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ต้นฉบับได้ถูกจัดทำขึ้นเป็นภาษาอังกฤษ คำแปลภาษาไทยมีไว้เพื่อผู้เยี่ยมชมหรือผู้ใช้งานได้เข้าใจนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา หากมีข้อความใดขัดหรือแย้งระหว่างคำแปลภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ให้นำความในภาษาอังกฤษมาใช้บังคับ

 

10.          สิทธิและหน้าที่ที่เกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้จะถูกบังคับใช้ และตีความให้สอดคล้องกับกฎหมายไทย


 

 

11.          ในกรณีที่มีข้อพิพาท การโต้แย้ง การเรียกร้องที่เกิดขึ้น หรือเกี่ยวข้องกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ หรือการตีความ การบังคับใช้ การปฏิบัติงานและการฝ่าฝืนจะถูกอ้างถึงและจะใช้ศาลในประเทศไทยในการระงับข้อพิพาทดังกล่าว

 

ข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจข้อกำหนดและเงื่อนไขของการบังคับใช้นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ และยอมรับเงื่อนไขทั้งหมดของนโยบายฉบับนี้