GRAVITY

PRIVACY POLICY

นโยบายความเป็นส่วนตัว

การใช้เว็บไซต์และบริการต่าง ๆ ของเราให้เป็นไปตามข้อตกลงนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ หากคุณไม่สามารถยอมรับเงื่อนไขตามนโยบายของเราได้ กรุณาอย่าใช้บริการหรือเข้าถึงเว็บไซต์ของเรา

ทางเราขอแจ้งให้ทราบว่า บริษัทไม่มีนโยบายให้บริการแก่ผู้ใช้งานในกลุ่มประเทศยุโรป เว้นแต่ "ผู้ใช้งานที่อยู่ในสหพันธรัฐรัสเซียและกลุ่มประเทศเครือรัฐเอกราช" ("ผู้ใช้งานในยุโรป") ดังนั้น หากคุณเป็นผู้ใช้งานในยุโรป ทางเราขอความกรุณาไม่พยายามเข้าสู่เว็บไซต์ เล่นเกมส์ หรือ ใช้บริการใด ๆ ของเรา

ข้อผูกพันด้านความเป็นส่วนตัวของเรา

ความเป็นส่วนตัวของคุณมีความสำคัญยิ่งต่อเรา ดังนั้น บริษัท กราวิตี้ เกม เทค จำกัด ("GGT") จึงได้จัดทำนโยบายความเป็นส่วนตัวออนไลน์ ("นโยบายความเป็นส่วนตัว") เกี่ยวกับการเก็บ รวบรวม นำไปใช้ และเปิดเผยข้อมูลบุคคลของคุณ โดยมุ่งหวังเพื่อคุ้มครองสิทธิความเป็นส่วนตัวต่างๆ ของผู้ใช้งาน

นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ วันที่ 27 เมษายน 2563

 1. นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ ใช้บังคับกับข้อมูลส่วนบุคคลที่จัดเก็บผ่านทางระบบออนไลน์ทางเว็บไซต์ของ GGT ที่ซึ่งนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ได้ถูกประกาศไว้ แต่ไม่ใช้บังคับกับข้อมูลอื่น ๆ ที่ GGT จัดเก็บผ่านช่องทางอื่น

  นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ใช้บังคับกับข้อมูลส่วนบุคคลทุกประเภทที่จัดเก็บนับแต่วันที่นโยบายความเป็นส่วนตัวมีผลบังคับใช้เป็นต้นไป

  นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ไม่ใช้บังคับกับสินค้าหรือบริการใด ๆ ของเราที่มีนโยบายความเป็นส่วนตัวแยกไว้โดยเฉพาะ

 2. ทางเราจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานผ่าน 3 ช่องทาง ดังต่อไปนี้
  • 2.1 ข้อมูลที่ให้โดยผู้ใช้งาน
   เราจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานของเราในกรณี
   • 2.1.1 ผู้ใช้งานลงทะเบียนหรืออัพเดตบัญชีผู้ใช้งานของ GGT
   • 2.1.2 ผู้ใช้งานสมัครรับจดหมายข่าวของเรา
   • 2.1.3 ผู้ใช้งานเข้าร่วมกระดานข้อความและฟอรั่มของเรา
   • 2.1.4 ผู้ใช้งานเข้าร่วมการออกเสียงลงคะแนน การสำรวจ และตอบแบบสอบถามของเรา
   • 2.1.5 ผู้ใช้งานเข้าร่วมในการแข่งขัน การชิงโชค หรือการส่งเสริมการขายอื่น ๆ
   • 2.1.6 ผู้ใช้งานให้ อี-การ์ด (e-cards) และ เทล-อะ-เฟรน ฟีตเจอร์ (tell-a-friend features)
   • 2.1.7 ผู้ใช้งานซื้อสินค้าผ่านทางร้านค้าออนไลน์ของเรา
   • 2.1.8 ผู้ใช้งานให้ข้อเสนอแนะหรือสอบถามข้อมูล
   • 2.1.9 ผู้ใช้งานใช้บริการการสนับสนุนลูกค้าหรือการช่วยเหลือด้านเทคนิค

  • 2.2 ข้อมูลที่ถูกจัดเก็บโดยอัตโนมัติ
   เราจัดเก็บข้อมูลบางส่วนเมื่อผู้ใช้งานเข้าถึงเว็บไซต์ของเรา เข้าสู่ระบบ และมีปฏิสัมพันธ์กับเรา หรือผู้ใช้งานรายอื่น ตัวอย่าง เช่น เมื่อผู้ใช้งานเข้าใช้เว็บไซต์ของเรา เราจะจัดเก็บข้อมูล IP Address ของผู้ใช้งาน ตำแหน่งที่อยู่ และจัดเก็บข้อมูลตามการอนุญาตผ่านระบบอุปกรณ์ต่าง ๆ ของผู้ใช้งาน

   โปรดรับทราบว่า เว็บไซต์ของเรามีการใช้วิธีการทางเทคนิคที่หลากหลายเพื่อวัตถุประสงค์ในการติดตาม รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง คุกกี้ (Cookies) และ เว็บ บีค่อน (Web Beacons) ดังนั้น โปรดคำนึงถึงปัจจัยต่อไปนี้

   • 2.2.1 คุกกี้ (Cookies)
    คุกกี้เป็นชิ้นส่วนของข้อมูลที่เว็บไซต์ส่งไปยังคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้งานในขณะที่ผู้ใช้งานกำลังเยี่ยมชมเว็บไซต์อยู่ เราใช้คุกกี้เพื่อให้เราสามารถเก็บข้อมูลความชอบ การตั้งค่า และการลงชื่อเข้าใช้งาน ทั้งนี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของเว็บไซต์และบริการของเรา และเพื่อให้ผู้ใช้งานได้ใช้เว็บไซต์ของเราอย่างราบรื่นและเป็นประโยชน์สูงสุด

    คุณสามารถเลือกให้มีการแจ้งเตือนในแต่ละครั้งที่จะมีการส่งคุกกี้ หรือเลือกที่จะปิดคุกกี้ทั้งหมด ซึ่งสามารถจัดการตั้งค่าได้ผ่านทางเบราว์เซอร์ (Browser) ของคุณ (เช่น เน็ตสเคป เนวิเกเตอร์ (Netscape Navigator) หรือ อินเตอร์เน็ต เอ็กซพลอเรอร์ (Internet Explorer)) ทั้งนี้ แต่ละเบราว์เซอร์อาจมีความแตกต่างกันบ้างเล็กน้อย จึงขอให้คุณโปรดดูเมนู "ความช่วยเหลือ (Help)" ของเบราว์เซอร์ เพื่อเรียนรู้วิธีการตั้งค่าและปรับเปลี่ยนคุกกี้อย่างถูกต้อง

    หากคุณปิดการใช้งานคุกกี้ การเข้าถึงส่วนต่าง ๆ ผ่านทางเว็บไซต์ของเราอาจจะไม่สามารถทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

   • 2.2.2 เว็บ บีคอน (Web Beacons)
    เว็บ บีค่อน เป็นชิ้นส่วนของข้อมูลเล็ก ๆ จำนวนมากที่ฝังอยู่ในรูปภาพตามหน้าเว็บไซต์ต่าง ๆ เราใช้เครื่องมือทางเทคนิคนี้ในการวิเคราะห์ความหนาแน่นการใช้เว็บไซต์ของเราและติดตามความถี่ในการเข้าชมของคุณ

    ด้วยวิธีทางเทคนิคต่าง ๆ เหล่านี้อาจจะมีการส่งข้อมูลโดยตรงให้เราหรือให้แก่บุคคลภายนอกที่เราอนุญาตให้เก็บข้อมูลแทนเรา นอกจากนี้ เรายังใช้วิธีทางเทคนิคเหล่านี้ผ่านทาง HTML อีเมลที่ทางเราส่งให้กับผู้ใช้งานเพื่อที่จะตรวจสอบว่าผู้ใช้งานได้เปิดอีเมลหรือได้มีการคลิ๊กลิงค์ที่ส่งไปกับอีเมลหรือไม่ โดยข้อมูลที่ได้รับจากวิธีการทางเทคนิคอาจจะถูกเก็บรวมรวมไว้ในรูปแบบที่สามารถระบุถึงตัวตนได้

  • 2.3 ข้อมูลที่ถูกจัดเก็บจากแหล่งอื่น ๆ
   เราอาจได้รับข้อมูลของคุณผ่านช่องทางอื่น ๆ ยกตัวอย่างเช่น หากคุณสร้างบัญชีหรือเข้าสู่ระบบด้วยบัญชีของคุณผ่านแหล่งอื่น ๆ เช่น เฟซบุ๊ค (Facebook) ทวิตเตอร์ (Twitter) ทัมเบลอร์ (Tumblr) เป็นต้น เราจะได้รับข้อมูลส่วนตัวของคุณ เช่น ชื่อผู้ใช้งาน ข้อมูลพื้นฐาน และรายชื่อเพื่อน จากผู้ให้บริการเหล่านั้น

  • 2.4 ข้อมูลที่ถูกจัดเก็บจากการใช้บริการของเรา
   เราอาจเข้าถึง IP address ของคุณ เพื่อจัดเก็บข้อมูลต่าง ๆ เช่น ประวัติการเข้าออกเว็บไซต์ เพื่อการปรับปรุงซ่อมแซมด้านเทคนิค รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การแก้ไขจุดบกพร่องของเกมส์

 3. เราจะจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลตามรูปแบบของการให้บริการที่ผู้ใช้งานสมัคร ข้อมูลส่วนตัวที่เราจัดเก็บรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะข้อมูลดังต่อไปนี้
  • 3.1 ข้อมูลของผู้ใช้งานได้แก่ ชื่อ วันเกิด อายุ เพศ สัญชาติ อาชีพ หมายเลขบัตรประชาชน
  • 3.2 ข้อมูลติดต่อ ได้แก่ อีเมล เบอร์โทรศัพท์ ที่อยู่
  • 3.3 ข้อมูลทางการเงิน ได้แก่ หมายเลขบัตรเครดิต วันหมดอายุของบัตรเครดิต รายละเอียดบัญชีธนาคาร หมายเลขคูปอง

  ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยี่ยมชมและผู้ใช้งานซึ่งเป็นผู้เยาว์

  ภายใต้ข้อตกลงการใช้งาน หากคุณอายุต่ำกว่า 20 ปี ในการให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับเรา เราจะต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองโดยชอบด้วยกฎหมายของคุณก่อน ดังนั้น กรุณาขอให้ผู้ปกครองตามกฎหมายกรอกข้อมูลและลงลายมือชื่อในแบบฟอร์ม Guardian’s consent form


 4. เราจะใช้และเปิดเผยข้อมูลบุคคลของคุณตามวัตถุประสงค์และเงื่อนไขดังต่อไปนี้
  • 4.1 เราจะใช้ข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้งานเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
   • การสมัครบัญชีการงาน – เช่น หากคุณสมัครเพื่อใช้บัญชีเกมส์ออนไลน์และบริการของเรา เราจะใช้ข้อมูลที่คุณได้ให้ไว้ในแบบฟอร์มการสมัครใช้บัญชีเพื่อการลงทะเบียนของคุณ
   • การอำนวยความสะดวกและราบรื่นในการเข้าถึงบริการต่าง ๆ ของเรา – เช่น การใช้คุกกี้ในการเก็บข้อมูลด้านความชอบเมื่อมีการเข้าถึงเว็บไซต์ของเรา ดังนั้น การเข้าถึงเว็บไซต์ของเราในครั้งต่อไป ผู้ใช้งานจึงไม่จำเป็นต้องกรอกข้อมูลบางอย่างที่ได้เคยกรอกไว้แล้วซ้ำ
   • การติดต่อสื่อสารกับผู้ใช้งานรายอื่นได้ – เช่น หากคุณลงทะเบียนสำหรับเข้าสู่บล็อกของเรา หรือกระดานข้อความ เราจะใช้ข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้งานเพื่อให้ผู้ใช้งานเข้าถึงโพสต์ หรือโพสต์ข้อความต่างๆลงในกระดานข้อความ
   • การชำระเงิน – เช่น หากคุณจะซื้อไอเท็มพิเศษในเกมส์ เราจะใช้ข้อมูลทางการเงินของคุณในกระบวนการการชำระเงิน
   • การอัพเดตการใช้งาน กิจกรรม และการตลาดของเรา – เช่น เราอาจจะใช้ข้อมูลของผู้ใช้งานเพื่อสื่อสารกับผู้ดูแลระบบเกี่ยวกับบัญชีของคุณหรือเกี่ยวกับฟีตเจอร์ต่าง ๆ บนเว็บไซต์ของเรา รวมไปถึงการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในอนาคตเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัว ข่าวสาร กิจกรรม ข่าวสารเกมส์ และอื่น ๆ
   • การติดต่อกับเรา – เช่น เมื่อผู้ใช้งานแจ้งปัญหาต่าง ๆ เกี่ยวกับเกมส์ของเรา
   • การสังเกตุการณ์และปรับปรุงบริการของเรา – เช่น เมื่อคุณโพสต์หัวข้อลงไปในชุมชนของเรา เราจะใช้ข้อมูลส่วนตัวของคุณที่ได้ให้ไว้เพื่อพัฒนาระบบเกมส์และบริการของเราต่อไปในอนาคต
  • 4.2 เราไม่ขาย เผยแพร่ หรือจำหน่าย ซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลโดยปราศจากความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากคุณ ยกเว้นในกรณีดังต่อไปนี้
   • 4.2.1 การว่าจ้างช่วง การทำการตลาด การส่งสินค้า
    • (1) เราอาจใช้งานบริษัท ตัวแทน หรือผู้รับเหมาอื่น ในการให้บริการใด ๆ ที่จำเป็นต่อการปฎิบัติการของเรา เช่น เราว่าจ้างให้บริษัทอื่นออกแบบหน้าเว็บไซต์และส่งเสริมการขายเกมส์และบริการของเรา การดำเนินการด้านธุรกรรมบัตรเครดิต วิเคราะห์ปฏิกิริยาของลูกค้าที่มีต่อเว็บไซต์ของเรา และจัดทำแบบสำรวจผู้บริโภค เป็นต้น
    • (2) เราอาจจะเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เช่น อีเมล ให้แก่ผู้สนับสนุนการขาย/ บริการหรือผู้สนับสนุนการขาย/ บริการร่วม หรือผู้ให้บริการภายนอกที่มีชื่อเสียง เช่น เฟซบุ๊ค (Facebook) ทวิตเตอร์ (Twitter) ทัมเบลอร์ (Tumblr) ทั้งนี้ เพื่อบริษัทเหล่านั้นจะได้นำเสนอสินค้าหรือบริการที่ตรงกับความต้องการของผู้ใช้งาน เมื่อคุณเล่นอินเตอร์เน็ตหรือเล่นเกมส์ออนไลน์
    • (3) เราอาจจะให้ที่อยู่ของคุณแก่บริษัทไปรษณีย์หรือพนักงานขนส่งสินค้าเพื่อจัดส่งของให้แก่คุณ

    ตามที่ได้ระบุไว้ข้างต้น บุคคลที่สามอาจจะติดต่อกับคุณโดยตรงเพื่อยืนยันตัวตนของคุณ ทั้งนี้ เราจะพยายามทำให้แน่ใจว่าหน่วยงานเหล่านี้จะไม่ใช้ข้อมูลส่วนตัวของคุณเพื่อวัตถุประสงค์อื่น และพวกเขาตกลงที่จะเก็บรักษาข้อมูลเหล่านี้ไว้เป็นความลับและเก็บไว้อย่างปลอดภัยสมบูรณ์ตามสภาพที่ได้รับไปจากเรา


   • 4.2.2 ข้อมูลที่ถูกรวมและถูกทำให้ไม่สามารถระบุตัวตนได้
    เราอาจจะนำข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปทำให้ระบุถึงตัวบุคคลไม่ได้หรือโดยการรวมข้อมูลส่วนบุคคลของหลาย ๆ บุคคลเข้าด้วยกัน หรือโดยการเอาเอกลักษณ์เกี่ยวกับบุคคล เช่น ชื่อของคุณ ออก ซึ่งโดยลักษณะของข้อมูลที่ถูกรวมและถูกทำให้ไม่สามารถระบุตัวตนได้นี้ จึงไม่ต้องห้ามตามนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ และเราอาจใช้และเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวให้แก่บุคคลภายนอกได้

   • 4.2.3 การซื้อหรือขายธุรกิจ ในบางครั้ง เราอาจมีการซื้อธุรกิจหรือขายธุรกิจทั้งหมดหรือบางส่วน ซึ่งในกรณีดังกล่าว การโอนข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานอาจเป็นส่วนหนึ่งของการซื้อหรือการขายด้วยเช่นกัน ในกรณีที่เราซื้อธุรกิจ ข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับมาให้อยู่ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ด้วย


   • 4.2.4 วัตถุประสงค์อื่น ๆ ที่ชอบด้วยกฎหมาย
    เราจะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลก็ต่อเมื่อเราเชื่อโดยสุจริตว่าการเปิดเผยนั้นชอบด้วยกฎหมาย
    และได้รับอนุญาตให้ทำได้ภายใต้กฎหมายไทย เช่น
    • (1) เพื่อที่จะปกป้องทรัพย์สิน ละสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลและบุคคลอื่น
    • (2) เพื่อป้องกันหรือยับยั้งอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย สุขภาพ ของบุคคล และ
    • (3) เพื่อที่จะปฎิบัติตามหน้าที่ตามที่ได้ตกลงไว้กับเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลนั้น

 5. พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ("พ.ร.บ. ข้อมูลส่วนบุคคลฯ") ให้ความคุ้มครองต่อข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงสิทธิดังต่อไปนี้
  • (1) เพิกถอนความยินยอมที่คุณได้ให้ไว้ก่อนหน้า ในกรณีที่เราไม่สามารถปฎิบัติตามข้อกำหนดที่ได้ระบุไว้ใน พ.ร.บ. ข้อมูลส่วนบุคคลฯ
  • (2) เข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้ให้ไว้และขอคัดสำเนาจากผู้ควบคุมดูแลข้อมูลส่วนบุคคล
  • (3) ได้รับแจ้งเมื่อข้อมูลส่วนบุคคลถูกเปิดเผยโดยปราศจากความยินยอมของคุณ
  • (4) ขอให้เคลื่อนย้ายข้อมูล
  • (5) ขอให้ลบข้อมูลส่วนบุคคล หยุด จำกัด หรือคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลในบางสถานการณ์
  • (6) ขอแก้ไขข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง

  ตามที่ได้ระบุไว้ข้างต้น คุณมีสิทธิควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดที่ส่งให้เรา ดังนั้น คุณสามารถเข้าถึง แก้ไข หรือลบ ข้อมูลส่วนบุคคลที่ส่งมาได้โดยผ่านการตั้งค่าบัญชีและเครื่องมือของคุณ อย่างไรก็ตาม หากคุณไม่สามารถดำเนินการดังกล่าวได้ หรือมีข้อสงสัย หรือมีความประสงค์จะขอคำชี้แจงหรือความช่วยเหลือ สามารถติดต่อเราได้ผ่านทางอีเมล โทรศัพท์ หรือเขียนถึงเราได้ที่

  บริษัท กราวิตี้ เกม เทค จำกัด
  คุณอภิวัฒน์ วิทยาธนานนท์ ผู้จัดการแผนกบริการลูกค้า
  139 อาคารเศรษฐีวรรณ ชั้น 19 ถนนปั้น
  แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
  โทร. 02-0291650 โทรสาร 02-0291640
  support@gravity.co.th

  โปรดทราบว่า ในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล คุณมีสิทธิที่จะยื่นคำร้องเรียนแก่คณะกรรมการข้อมูลส่วนบุคคล
  ในกรณีที่มีการละเมิดตาม พ.ร.บ. ข้อมูลส่วนบุคคลฯ

 6. ความปลอดภัยและความลับของข้อมูลคุณนั้น มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อเรา เราจึงมีการดำเนินการ ดูแล และวางมาตรการรักษาความปลอดภัยต่าง ๆ เพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจากผู้ที่ไม่ได้รับอนุญาตและการนำไปใช้โดยไม่ชอบ
  • การเก็บข้อมูลไว้หลังไฟร์วอลล์ (Firewall)
  • การเก็บข้อมูลในสถานที่ปลอดภัย เช่น สถานที่ที่มีการล็อกประตู
  • การเก็บข้อมูลที่ถูกเก็บไว้ในคลังข้อมูลที่จำกัดการเข้าถึงเฉพาะบุคคลที่ได้รับอนุญาต โดยคำนึงถึงความจำเป็นที่จะต้องเข้าถึงข้อมูลเท่านั้น
  • การสร้างรหัสเฉพาะสำหรับบุคคลที่ได้รับอนุญาตให้เข้าถึงข้อมูล
  • การใช้มาตรฐานเทคโนโลยีการเข้ารหัสในการรับส่งข้อมูลที่ละเอียดอ่อน เช่น ข้อมูลบัตรเครดิต
  • การรักษาหลักเกณฑ์มาตรฐานความปลอดภัยซึ่งบุคคลที่ได้รับอนุญาตให้เข้าถึงข้อมูลทุกคนต้องปฎิบัติตาม

  เรามีการทบทวนแนวทางปฎิบัติด้านความปลอดภัยของเราอยู่เป็นระยะ ๆ เพื่อพิจารณาเทคโนโลยีหรือเครื่องมืออื่น ๆ ในการนำมาใช้ตามความเหมาะสม อย่างไรก็ตาม โปรดทราบว่าแม้จะมีการป้องกันที่รัดกุม แต่ก็ไม่มีระบบใดที่มีการป้องกันได้สมบูรณ์แบบ


 7. หากคุณมีข้อสงสัยหรือมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับนโยบายความปลอดภัยของเราสามารถส่งหาเราได้ที่อีเมลหรือแสดงความคิดเห็นเพื่อรอเราติดต่อกลับ หรือเขียนถึงเราได้ที่

  บริษัท กราวิตี้ เกม เทค จำกัด
  คุณอภิวัฒน์ วิทยาธนานนท์ ผู้จัดการแผนกบริการลูกค้า
  139 อาคารเศรษฐีวรรณ ชั้น 19 ถนนปั้น
  แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
  โทร. 02-0291650 โทรสาร 02-0291640
  support@gravity.co.th

  โปรดมั่นใจได้ว่า ข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ที่ใช้ในการติดต่อผ่านทางอีเมลหรือไปรษณีย์จะไม่ถูกนำไปใช้ในการเสนอการขายใด ๆ เว้นแต่คุณจะเป็นผู้ร้องขอ


 8. เราขอสงวนสิทธิในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เป็นครั้งคราว จึงขอแนะนำให้ผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชมหรือผู้ใช้งานเว็บไซต์ของเราตรวจนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราอย่างสม่ำเสมอ หากมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่สำคัญเกี่ยวกับการจัดเก็บ นำไปใช้ หรือเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคล ทางเราจะแจ้งให้ผู้ใช้งานทราบโดยส่งแจ้งไปยังอีเมลล่าสุดที่ได้ให้ไว้กับเรา หรือประกาศเป็นครั้งคราวบนหน้าเว็บไซต์ของเรา

  การแก้ไขใด ๆ ที่สำคัญในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้จะมีผลบังคับใช้ภายใน 30 วันนับแต่วันที่เราส่งอีเมลแจ้งไปยังผู้ใช้งาน หรือ 30 วันหลังจากเราได้ประกาศการแก้ไขเปลี่ยนแปลงนั้นลงบนเว็บไซต์ของเรา

  โปรดทราบ ผู้ใช้งานมีหน้าที่ต้องอัพเดตข้อมูลส่วนตัวอยู่เสมอเพื่อที่เราจะได้รับข้อมูลอีเมลล่าสุดของผู้ใช้งาน หากอีเมลล่าสุดที่ผู้ใช้งานได้ให้ไว้กับเราไม่สามารถใช้ได้ หรือด้วยเหตุอื่นใดที่ทำให้ผู้ใช้งานไม่สามารถได้รับประกาศที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น อย่างไรก็ดี ผลของการส่งอีเมลที่มีประกาศนั้น ยังคงให้ถือว่าการแก้ไขเปลี่ยนแปลงในประกาศนั้นมีผลบังคับใช้ได้ตามที่ระบุไว้ข้างต้น

 9. นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ต้นฉบับได้ถูกจัดทำขึ้นเป็นภาษาอังกฤษ คำแปลภาษาไทยมีไว้เพื่อผู้เยี่ยมชมหรือผู้ใช้งานได้เข้าใจนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา หากมีข้อความใดขัดหรือแย้งระหว่างคำแปลภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ให้นำความในภาษาอังกฤษมาใช้บังคับ

 10. สิทธิและหน้าที่ที่เกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้จะถูกบังคับใช้ และตีความให้สอดคล้องกับกฎหมายไทย

 11. ในกรณีที่มีข้อพิพาท การโต้แย้ง การเรียกร้องที่เกิดขึ้น หรือเกี่ยวข้องกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ หรือการตีความ การบังคับใช้ การปฏิบัติงานและการฝ่าฝืนจะถูกอ้างถึงและจะใช้ศาลในประเทศไทยในการระงับข้อพิพาทดังกล่าว

ข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจข้อกำหนดและเงื่อนไขของการบังคับใช้นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ และยอมรับเงื่อนไขทั้งหมดของนโยบายฉบับนี้