นโยบายการชำระเงิน

นโยบายการชำระเงิน

 1. วัตถุประสงค์และความหมาย
  นโยบายการชำระเงินฉบับนี้ใช้บังคับกับการเติม การใช้ และการคืนเงิน ที่เกี่ยวข้องกับระบบ “แคชพอยท์ (Cash Point)” และให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของ ข้อตกลงการใช้บริการ “แคชพอยท์ (Cash Point)” เป็นเงินเสมือนจริงที่ บริษัท กราวิตี้ เกม เทค จำกัด (“GGT”) ออกแบบขึ้นเพื่อให้ผู้ลงทะบียนเล่นเกมส์กับ GGT ใช้ซื้อไอเท็มและสินค้าเสมือนจริงในเกมส์ (“Virtual Products”) รวมถึงบริการออนไลน์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวของกับเกมส์ที่ GGT ให้บริการบนเว็บไซต์ https://www.gnjoy.in.th หรือเว็บไซต์อื่น ๆ ที่ดำเนินการโดย GGT และ Gravity Korea (เรียกรวมว่า "เว็บไซต์

 2. ประเภทของแคชพ้อยท์และอายุการใช้งาน
  แคชพอยท์ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ
  • แคชพอยท์ทั่วไป (General cash point) คือ เงินเสมือนจริงในเกมส์ (“Virtual Money”) ที่ผู้ลงทะบียนเล่นเกมส์จะได้รับเมื่อทำการเติมเงินผ่านระบบตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ระบุไว้ในข้อ 3.แคชพอยท์ทั่วไปจะมีอายุการใช้งาน 5 (ห้า) ปี นับแต่วันที่เติมเงิน
  • แคชพอยท์พิเศษ (Special cash point) คือ เงินเสมือนจริงในเกมส์ที่ GGT มอบให้กับผู้ลงทะเบียนเล่นเกมส์ฟรีในช่วงที่ GGT ได้จัดอีเวนท์หรือกิจกรรมต่าง ๆ โดยไม่ได้เกิดจากการที่ผู้เล่นเกมส์เติมเงินผ่านระบบการเติมเงิน แคชพอยท์พิเศษจะมีอายุการใช้งานตามระยะเวลาที่GGT กำหนด

 3. การเติมแคชพอยท์และมูลค่า
  • 3.1 ผู้ลงทะเบียนเล่นเกมส์สามารถเลือกเติมแคชพอยท์ในบัญชีผู้ใช้งานผ่านวิธีการเติมแคชพอยท์ที่ GGT ได้กำหนดไว้
  • 3.2 แคชพอยท์จะถูกเติมลงในบัญชีผู้ใช้งานทันที เมื่อการชำระเงินของผู้ลงทะเบียนเล่นเกมส์ได้รับการยืนยันตามระบบการเติมเงิน
  • 3.3 10 แคชพอยท์มีมูลค่าเท่ากับ 1 บาท (อัตราดังกล่าวไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

 4. การคืนเงิน
  เมื่อผู้ลงทะเบียนเล่นเกมส์ได้รับการยืนยันการเติมเงินเพื่อรับแคชพอยท์จากระบบแล้วให้ถือว่าการเติมเงินนั้นมีผลสมบูรณ์และไม่สามารถเพิกถอนหรือขอคืนเงินได้ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ทั้งนี้ให้รวมถึงการยืนยันการเติมเงินโดยประมาทเลินเล่อ การยกเลิกหรือระงับการใช้งานบัญชีของผู้ลงทะเบียนเล่นเกมส์ และการหยุดให้บริการเกมส์หรือบริการอย่างใดอย่างหนึ่งอย่างถาวรในอนาคต โดยการบอกกล่าวให้ผู้ลงทะเบียนเล่นเกมส์ได้รับทราบล่วงหน้าแล้ว (ถ้ามี)
  ในกรณีที่ผู้ลงทะเบียนเล่นเกมส์ไม่ได้รับแคชพอยท์ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนตามที่ได้ทำรายการไว้ โปรดติดต่อ GGT พร้อมแสดงหลักฐานการยืนยันการเติมเงินที่สมบูรณ์มายังแผนกบริการลูกค้า
  บริษัท กราวิตี้ เกม เทค จำกัด
  159 อาคารเสริมมิตร ทาวเวอร์ ชั้น 9 ซอยสุขุมวิท21
  แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
  ggt_cs@gravity.co.th

 5. การแก้ไขเปลี่ยนแปลง
  นโยบายการชำระเงินอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับนโยบายของ GGT ซึ่งการเปลี่ยนแปลงใด ๆ เกี่ยวกับนโยบายดังกล่าว GGT จะมีการแจ้งรายละเอียดพร้อมวันที่และเหตุผลในการเปลี่ยนแปลงบนหน้าเว็บไซต์อย่างเป็นทางการก่อนวันดำเนินการเปลี่ยนแปลงไม่น้อยกว่า 7 (เจ็ด) วัน
  ในกรณีที่เป็นการเปลี่ยนแปลงนโยบายที่มีนัยสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อผู้ลงทะเบียนเล่นเกมส์ GGT จะประกาศแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อนดำเนินการเปลี่ยนแปลงไม่น้อยกว่า 30 (สามสิบ) วัน
  หากผู้ลงทะเบียนเล่นเกมส์ไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลงใด ๆ สามารถยกเลิกการใช้งานได้ตามที่กำหนดไว้ในข้อตกลงการใช้บริการ การที่ผู้ลงทะเบียนเล่นเกมส์ใช้งานเกมและบริการของเราต่อไปให้ถือเสมือนว่าผู้ลงทะเบียนเล่นเกมส์นั้นยอมรับเงื่อนไขที่เปลี่ยนแปลงโดยปริยาย

 6. ภาษา
  นโยบายการชำระเงินฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นเป็นภาษาอังกฤษ คำแปลภาษาไทยมีไว้สำหรับลงทะเบียนเล่นเกมส์เพื่อทำความเข้าใจข้อตกลงฉบับนี้ หากมีข้อความใดขัดหรือแย้งระหว่างคำแปลไทยและต้นฉบับภาษาอังกฤษ ให้นำความตามต้นฉบับภาษาอังกฤษมาใช้บังคับ
  หากผู้ลงทะเบียนเล่นเกมส์อ่านและเข้าใจนโยบายฉบับนี้ และประสงค์จะดำเนินการเติมแคชพอยท์ โปรดกดปุ่ม ‘ดำเนินการต่อ’ ด้านล่างนี้ เพื่อเลือกวิธีการเติมแคชพอยท์