USER AGREEMENT

ข้อตกลงการใช้บริการ

 1. บทนำ
  บริษัท กราวิตี้ เกม เทค จำกัด (“GGT”) ให้บริการเกมต่าง ๆ ที่ถูกพัฒนาและออกแบบโดย บริษัท กราวิตี้ จำกัด (“Gravity-Korea”) รวมถึงบริการและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

  ข้อกำหนดของเกมและบริการสามารถเข้าถึงได้บนหรือผ่านเว็บไซต์ https://www.gnjoy.in.th/ ซึ่งดำเนินการโดย GGT และ/หรือ Gravity-Korea (เรียกรวมว่า "เว็บไซต์") อย่างไรก็ตาม เนื่องจาก GGT และ Gravity-Korea เป็นเจ้าของชื่อโดเมนอื่น ๆ หลายแห่งที่เชื่อมโยงกับเว็บไซต์ที่ระบุไว้ด้านบน ดังนั้น GGT อาจมีการเพิ่มเว็บไซต์ใหม่เป็นครั้งคราวซึ่งอาจจะได้ระบุ หรือไม่ระบุไว้ข้างต้น

  ข้อตกลงนี้เป็นการกำหนดข้อตกลงและเงื่อนไขเพื่อปรับใช้กับการใช้งานเกมและบริการบนหรือผ่านทางเว็บไซต์ที่ GGT และ/หรือ Gravity-Korea ดูแลเท่านั้น

  ก่อนที่จะดำเนินการลงทะเบียนใด ๆ โปรดอ่านข้อตกลงการใช้บริการและนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ https://gnjoy.in.th/privacy อย่างละเอียด เนื่องจากข้อตกลงการใช้บริการนี้จะส่งผลกระทบต่อสิทธิและหน้าที่ของผู้ใช้งานซึ่งเกี่ยวข้องกับการใช้งานเกมและบริการของเรา เรื่องดังต่อไปนี้เป็นสิ่งสำคัญของข้อตกลงฉบับนี้
  • อายุของผู้ใช้ เกมและบริการที่สามารถเข้าถึงได้บนหรือผ่านเว็บไซต์ของเรามีไว้สำหรับบุคคลทุกวัย
  • ผู้เยาว์ บุคคลที่อายุต่ำกว่า 20 ปีและจะลงทะเบียนเพื่อใช้งานเกมและบริการของเราจะต้องส่งคำยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจนจากผู้ปกครองตามกฎหมายของท่านก่อนที่จะสร้างบัญชี ดังนั้น โปรดขอให้ผู้ปกครองตามกฎหมายของท่านกรอกและลงนามใน แบบฟอร์มการให้ความยินยอมของผู้ปกครองเพื่อยอมรับข้อตกลงการใช้บริการฉบับนี้ (Guardian’s consent form)
  • พลเมืองยุโรป (“ผู้ใช้บริการชาวยุโรป”) GGT ไม่อนุญาตให้พลเมืองของประเทศในยุโรป ยกเว้นสหพันธรัฐรัสเซียและกลุ่มประเทศเครือรัฐเอกราช (CIS) ใช้งานเกมและบริการของเรา
  • ผู้ใช้รายอื่นที่ถูกห้ามโดยประเทศสหรัฐอเมริกา GGT ไม่อนุญาตให้บุคคลและนิติบุคคลที่ถูกห้ามตามที่สหรัฐอเมริกากำหนดไว้ หรือรายชื่อผู้มีสัญชาติที่กำหนดไว้เป็นพิเศษของสหรัฐอเมริกา หรือบุคคล หรือนิติบุคคลที่ถูกถอดถอนรายชื่อจากกระทรวงพาณิชย์ของสหรัฐอเมริกา ใช้งานเกมและบริการของเรา
  • กรรมสิทธิ์ คุณไม่ได้เป็นเจ้าของบัญชี ตัวละครสมมุติ ไอเท็มที่ซื้อขายหรือถูกจัดเก็บไว้บนเซิร์ฟเวอร์ หรือข้อมูลอื่น ๆ ที่ประกอบอยู่กับเซิร์ฟเวอร์และบัญชีต่าง ๆ
  • การแก้ไข GGT ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงและแก้ไขข้อตกลงการใช้บริการนี้ได้ตลอดเวลา โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการรับทราบล่วงหน้า โดยข้อตกลงที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้มีผลบังคับใช้ทันทีที่ได้ประกาศลงบนเว็บไซต์ ดังนั้น ผู้ใช้บริการจึงมีความรับผิดชอบในการตรวจสอบเว็บไซต์ของเราอย่างสม่ำเสมอเพื่อรับทราบการแก้ไขเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ การที่ผู้ใช้บริการยังคงใช้งานเกมและบริการของเราต่อไปให้ถือว่าผู้ใช้บริการยอมรับการเปลี่ยนแปลงและแก้ไขนั้นโดยปริยาย
  • ผู้ใช้เดิม ผู้ใช้บริการที่บัญชี GGT ถูกยกเลิกอาจไม่สามารถเข้าถึงเกมและบริการของเราในลักษณะใด ๆ หรือด้วยเหตุผลใดก็ตามได้อีก รวมถึงเข้าถึงเกมและบริการผ่านบัญชีอื่น ๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจนจาก GGT

  ข้อตกลงฉบับนี้ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน 2563 เป็นต้นไป

 2. คำนิยาม
  เว้นแต่บริบทจะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น คำนิยามให้เป็นไปตามที่ได้ระบุไว้ในข้อ 2 นี้
  • ก. “ผู้ใช้” หมายถึง บุคคลที่ลงทะเบียนเพื่อสมัครบัญชีและบัญชีเกมสำหรับการเข้าถึงและใช้งานเกมและบริการของเราที่มีอยู่บนหรือผ่านเว็บไซต์
  • ข. “เกม” หมายถึง เกมที่ถูกพัฒนา ออกแบบและให้สิทธิโดย Gravity-Korea ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของเราที่จัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายของประเทศสาธารณรัฐเกาหลี
  • ค. "บริการ" หมายถึง บริการใด ๆ ที่มีให้สำหรับผู้ใช้บนหรือผ่านเว็บไซต์ เช่น ฟอรั่ม เลเวลในเกม วัตถุในเกม และ คะแนนในเกมต่าง ๆ เป็นต้น
  • ง. "บัญชี" หมายถึง บัญชีผู้ใช้งานและบัญชีเกมที่ผู้ใช้บริการได้ลงทะเบียนเพื่อเข้าถึงและใช้งานเกมและบริการของเราบนหรือผ่านทางเว็บไซต์
  • จ. “ผลิตภัณฑ์” หมายถึง ไอเท็มและเครดิตของเกมและสินค้าอื่น ๆ ที่มีให้ซื้อบนหรือผ่านเว็บไซต์
  • ฉ. "เนื้อหา" หมายถึง เนื้อหาทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับเกมและเว็บไซต์ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ไอเท็มและตัวละครสมมุติ ข้อมูล การสนทนา รูปแบบ (layout) บท (script) อาร์ทเวิร์ค (artwork) ภาพประกอบ ภาพยนตร์ วิดีโอ เพลง ไฟล์เสียง เพลงประกอบ ผลิตภัณฑ์อรรถประโยชน์ (Utility model) เครื่องหมายการค้า ชื่อทางการค้า เครื่องหมายรูปลักษณ์ (trade dress) โลโก้ ซอฟต์แวร์ ทรัพย์สินทางปัญญา และข้อมูลทางเทคนิค
  • ช. “ทรัพย์สินทางปัญญา” หมายถึง ทรัพย์สินทางปัญญาทุกรูปแบบที่เกี่ยวข้องกับเกมและเว็บไซต์ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ สิทธิบัตร การออกแบบ ผลิตภัณฑ์อรรถประโยชน์ (Utility model) ความรู้เชิงขั้นตอน(know-how) ซอฟต์แวร์ ความลับทางการค้า เครื่องหมายรูปลักษณ์ (trade dress) ซึ่งได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายไทย สนธิสัญญา และกฎหมายระหว่างประเทศ
  • ซ. “NPC” หมายถึง ตัวละครที่ไม่ใช่ผู้เล่น ซึ่งเป็นตัวละครใด ๆ ในเกมที่ผู้เล่นไม่ได้เป็นผู้ควบคุม

  การอ้างอิงถึงเอกพจน์นี้ให้หมายความรวมถึงพหูพจน์และในทางกลับกันด้วย

 3. รายละเอียดของบริการ
  ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ในข้อตกลงการใช้บริการฉบับนี้และนโยบายความเป็นส่วนตัว GGT ให้ใช้สิทธิและการอนุญาตแบบไม่เด็ดขาด และไม่สามารถโอนและเพิกถอนได้ ในเรื่องดังต่อไปนี้
  • 3.1 การดาวน์โหลดและติดตั้งแอปพลิเคชั่นเกมและซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้อง (ไม่รวมถึงรหัสต้นฉบับ (source code)) บนคอมพิวเตอร์
  • 3.2 การเข้าถึงและใช้บริการของเราที่มีอยู่บนหรือผ่านเว็บไซต์ เช่น ร้านขายไอเท็มสมมุติ คอมมิวนิตี้ ฟอรั่ม และเกมฟอรั่ม เป็นต้น และ
  • 3.3 การซื้อผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ของเรา เช่น ไอเท็มเกมและตัวละครสมมุติ

 4. การรับรองและหน้าที่ของผู้ใช้ที่เกี่ยวข้องกับบัญชี
  • 4.1 คุณรับรองว่า
   • (1) คุณอายุ 13 ปีขึ้นไป
   • (2) คุณไม่ได้เป็นพลเมืองของประเทศในยุโรป (ยกเว้นสหพันธรัฐรัสเซียและCIS)
   • (3) คุณไม่ได้เป็นบุคคลต้องห้ามของสหรัฐอเมริกา หรือเป็นผู้อยู่ในรายชื่อของกรมการคลังของสหรัฐอเมริกาว่าด้วยสัญชาติที่กำหนดไว้เป็นพิเศษ หรือเป็นบุคคลหรือนิติบุคคลที่อยู่ในรายชื่อของกรมพาณิชย์ของสหรัฐอเมริกาว่าด้วยบุคคลที่ถูกปฏิเสธ

  • 4.2 คุณรับรองว่าข้อมูลทั้งหมดที่คุณส่งเข้ามาซึ่งเกี่ยวข้องกับเกมและบริการของเรานั้นเป็นจริง ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน

  • 4.3 ในการใช้งานเกมและบริการของเรา คุณจะต้องสร้างบัญชีและบัญชีเกมโดยการกรอกแบบฟอร์มลงทะเบียนพร้อมข้อมูลที่จำเป็น เช่น ชื่อเล่น เพศ วันเกิด อีเมล และรหัสผ่าน ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้
   • (1) การสร้างบัญชีผู้ให้งาน อีเมลของคุณ คือรหัสบัญชีของคุณ ในฐานะผู้สร้างบัญชีของตนเอง คุณมีความรับผิดชอบต่อตัวตนของคุณอย่างเต็มที่ และ GGT จะไม่ยอมรับบัญชีซึ่งประกอบด้วยถ้อยคำที่ก่อให้เกิดความขุ่นเคือง หยาบคาย ลามก ไม่สุภาพ หรือไม่เหมาะสมอื่น ๆ
   • (2) ชื่อเล่น คุณต้องสร้างชื่อเล่นเพื่อระบุตัวตนของคุณกับผู้ใช้รายอื่น โดยชื่อเล่นของคุณจะต้อง
    ก. ไม่เหมือนหรือคล้ายกับชื่อเล่นของผู้ใช้รายอื่น หรือ
    ข. ไม่ละเมิดหรือกระทบต่อสิทธิของบุคคลที่สาม รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง สิทธิในทรัพย์สิน-ทางปัญญา หรือ
    ค. ไม่ทำให้ผู้ใช้รายอื่นเชื่อว่าคุณเป็นพนักงานของ GGT หรือ Gravity-Korea หรือ
    ง. ไม่ประกอบด้วยถ้อยคำที่ก่อให้เกิดความขุ่นเคือง หยาบคาย ลามกอนาจาร ไม่สุภาพ หรือไม่เหมาะสมอื่น ๆ
   • (3) การสร้างบัญชีเกม ในการเข้าใช้งานในทุก ๆ เกมที่ GGT ได้ให้บริการ คุณจะต้องสร้างบัญชีเกมใหม่เพื่อระบุตัวตนของคุณกับผู้ใช้รายอื่นที่เล่นเกมเดียวกัน โดยชื่อบัญชีเกมของคุณจะต้อง
    ก. ไม่เหมือนหรือคล้ายกับชื่อเล่นของผู้ใช้รายอื่น หรือ
    ข. ไม่ละเมิดหรือกระทบต่อสิทธิของบุคคลที่สาม รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง สิทธิในทรัพย์สิน-ทางปัญญา หรือ
    ค. ไม่ทำให้ผู้ใช้รายอื่นเชื่อว่าคุณเป็นพนักงานของ GGT หรือ Gravity-Korea หรือ
    ง. ไม่ประกอบด้วยถ้อยคำที่ก่อให้เกิดความขุ่นเคือง หยาบคาย ลามกอนาจาร ไม่สุภาพ หรือไม่เหมาะสมอื่น ๆ
   • (4) การดูแลรักษาบัญชี คุณตกลงที่จะรักษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบัญชีของคุณให้อเป็นข้อมูล ณ ปัจจุบัน อยู่เสมอ
   • (5) ชื่อตัวละคร ชื่อตำแหน่ง สัญลักษณ์บ้าน ชื่อตำแหน่งส่วนบุคคล ชื่อ NPC ในขณะที่เข้าถึงการใช้บริการ มีความเป็นไปได้ที่จะมีการตั้งชื่อตัวละครของคุณ ตั้งชื่อตำแหน่งให้แก่ผู้ใช้รายอื่น ตั้งชื่อตำแหน่งให้กับตัวละครของคุณเอง และตั้งชื่อ NPC คุณยอมรับว่าการตั้งชื่อ ชื่อนั้นจะต้อง
    ก. ไม่เหมือนหรือคล้ายกับชื่อเล่นของที่ผู้ใช้รายอื่น หรือ
    ข. ไม่ละเมิดหรือกระทบต่อสิทธิของบุคคลที่สาม รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง สิทธิในทรัพย์สิน-ทางปัญญา หรือ
    ค. ไม่ทำให้ผู้ใช้รายอื่นเชื่อว่าคุณเป็นพนักงานของ GGT หรือ Gravity-Korea หรือ
    ง. ไม่ประกอบด้วยถ้อยคำที่ก่อให้เกิดความขุ่นเคือง หยาบคาย ลามกอนาจาร ไม่สุภาพ หรือไม่เหมาะสมอื่น ๆ
   • (6) รหัสผ่าน ในเวลาที่เปิดบัญชีของคุณ คุณต้องเลือกรหัสผ่าน คุณมีความรับผิดชอบในการรักษาความลับของรหัสผ่านของคุณและสำหรับอันตรายใด ๆ ที่เกิดจากการเปิดเผยไม่ว่าจะถูกเปิดเผยโดยเจตนาของคุณหรือไม่ก็ตาม คุณรับทราบด้วยว่า GGT จะไม่ถามรหัสผ่านของคุณผ่านทางออนไลน์หรือออฟไลน์ยกเว้นเพื่อกระบวนการเข้าสู่ระบบของคุณ

  • 4.4 คุณรับทราบว่า GGT จะมีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการปฏิเสธการสร้างบัญชีผู้ใช้งานของคุณ หากเราพบว่า
   • (1) บัญชีผู้ใช้งาน ชื่อเล่น หรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่ส่งมาเพื่อสร้างบัญชีผู้ใช้งาน ละเมิดและกระทบสิทธิของผู้ใช้รายอื่นและบุคคลที่สาม รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา และ/หรือ
   • (2) บัญชีผู้ใช้งานและชื่อเล่นของคุณประกอบด้วยคำหยาบคาย ลามกอนาจารและคำหยาบคาย

  • 4.5 เพื่อที่จะรักษาระบบการจัดการ คุณภาพ และสภาพแวดล้อมของเกมและเว็บไซต์ คุณตกลงที่จะไม่ดำเนินการใด ๆ ที่เป็นการกระทำที่ไม่เหมาะสมและจะไม่สนับสนุนเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม
   • การกระทำที่ไม่เหมาะสม รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงกรณีดังต่อไปนี้
    • (1) การใช้ไอเท็ม ทักษะ หรือสภาพแวดล้อมของเกม เพื่อรบกวน ข่มเหง หรือทำให้ผู้ใช้รายอื่นได้รับความอับอาย
    • (2) การทำซ้ำซึ่งวลีหนึ่งหรือวลีอื่นที่คล้ายเดิม ทำให้ผู้อื่นไม่สามารถทำการสนทนาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
    • (3) การส่งเสริมเกม ธุรกิจ เว็บไซต์ หรือองค์กรใด ๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับ GGT
    • (4) การใช้โปรแกรมที่ถูกกฎหมายของบุคคลที่สามที่ไม่ได้รับการอนุมัติจาก GGT
    • (5) การขายหรือซื้อไอเท็มหรือสกุลเงินอื่น ๆ ในเกมจากสถานที่อื่นนอกเหนือจากเว็บไซต์ของเราด้วยสกุลเงินจริง
    • (6) การเปิดเผยข้อมูลบัญชีของคุณหรือข้อมูลบัญชีของผู้ใช้คนอื่น ซึ่งอาจทำให้เกิดความเสียหายหรือปัญหากับ GGT และผู้ใช้รายอื่นได้
    • (7) การโพสต์หรือส่งโฆษณาที่ไม่พึงประสงค์ทางสื่อโฆษณา การส่งเสริมการขาย หรือการชักชวนรูปแบบอื่น ๆ เช่น การเก็บหรือหาประโยชน์ทางบัญชี หรือข้อมูลอื่น ๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ใช้ก่อน
    • (8) การไม่รายงานการหาประโยชน์โดยมิชอบหรือข้อบกพร่องในเกมต่อ GGT
    • (9) การเปลี่ยนตัวผู้เล่นเกมโดยไม่ได้รับอนุญาตและคำสั่งจากพนักงานของ GGT
    • (10) การฝาก (hosting) หรือเล่นเกมของเราบนเซิร์ฟเวอร์ส่วนตัวที่ผิดกฎหมาย
    • (11) การหลีกเลี่ยงการใช้ตัวกรองข้อความในการสนทนา หรือการอ้างอิงถึงคำสนทนาที่ถูกปิดกั้นโดยเจตนาผ่านตัวกรองข้อความ
    • (12) การเปิดเผยหรือข่มขู่ว่าจะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้รายอื่นหรือพนักงานของ GGT และ/หรือ
    • (13) การเปิดเผยข้อบกพร่อง การหาใช้ประโยชน์ หรือให้คำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการดำเนินการที่ไม่เหมาะสม (ดูด้านบน) กับผู้ใช้ร

   • เนื้อหาที่ไม่เหมาะสม รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง เนื้อหาดังต่อไปนี้
    • (1) ข้อมูล คำพูด หรือเนื้อหาที่ถูกปิดกั้นโดยตัวกรองการสนทนา
    • (2) บทสนทนา ชื่อ ไอคอน รูปภาพ หรือเนื้อหาที่ถูกใช้เพื่อก่อกวน ข่มเหง หรือทำให้ผู้ใช้รายอื่นได้รับความอับอาย
    • (3) บทสนทนา ชื่อ ไอคอน รูปภาพ หรือเนื้อหาที่ถูกใช้เพื่อการโฆษณา การส่งเสริม หรือการอ้างถึงกิจกรรมและอุปกรณ์ทางเพศต่าง ๆ
    • (4) บทสนทนา ชื่อ ไอคอน รูปภาพ หรือเนื้อหาที่ถูกใช้เพื่อส่งเสริมการเลือกปฏิบัติหรือความเกลียดชังทางเชื้อชาติ ชาติพันธุ์ ชาติ ศาสนา องค์กรทางการเมือง หรือองค์กรอื่น ๆ
    • (5) บทสนทนา ชื่อ ไอคอน รูปภาพ หรือเนื้อหาที่ถูกใช้เพื่อการโฆษณา การส่งเสริม หรือการสนับสนุนการกระทำหรือสิ่งที่ผิดกฎหมาย
    • (6) บทสนทนา ชื่อ ไอคอน รูปภาพ หรือเนื้อหาที่ถูกใช้เพื่อปลอมเป็นผู้ใช้รายอื่นหรือพนักงานของ GGT
    • (7) ชื่อ ไอคอน รูปภาพ หรือเนื้อหาที่ละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น
    • (8) สิ่งใดที่แสดงให้เห็นว่าคุณได้รับการปฏิบัติเป็นพิเศษหรือมีความสัมพันธ์พิเศษกับพนักงานของ GGT
    • (9) สิ่งใดที่ใช้เพื่อการดูหมิ่น มุ่งร้าย หรือเผยแพร่ข่าวลือเกี่ยวกับ GGT พนักงานของ GGT เกม หรือบริการของ

  • 4.6 ผู้ใช้งานตกลงที่จะใช้งานเกม เว็บไซต์ และบริการของเรา เพื่อวัตถุประสงค์ที่ถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น และ ตกลงที่จะไม่เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำร้ายแรงที่ไม่สามารถยอมรับได้ใด ๆ ตามที่ระบุไว้ดังต่อไปนี้
   • (1) การละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของ GGT และ Gravity-Korea
   • (2) การใช้ซอฟต์แวร์ โปรแกรม บท (script) คอมพิวเตอร์ หรือสิ่งอื่นใดที่ผิดกฎหมายเ มื่อใช้งานเกม บริการ และเว็บไซต์ของเรา
   • (3) การโพสต์หรือส่งเนื้อหาทางเพศและเนื้อหาที่ผิดกฎหมาย หรือลิงค์ หรือสิ่งอื่นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าว
   • (4) การส่งเสริม อ้างถึง หรือสนับสนุน การกระทำหรือกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย
   • (5) การปล่อยหรือข่มขู่ว่าจะปล่อยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้รายอื่น
   • (6) การแอบอ้างตัวเป็นบุคคลอื่น รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงแต่พนักงานของ GGT
   • (7) การโพสต์หรือเปิดเผยข้อมูลโดยควรจะรู้ว่าข้อมูลนั้นมีมัลแวร์ (malware) ไวรัส (virus) โทรจัน (trojan) เวิร์ม (worm) หรืออื่น ๆ
   • (8) หลอกลวงผู้ใช้รายอื่นเพื่อให้ได้มาซึ่งไอเท็ม เงิน หรือสิ่งของอื่นใดในเกม
   • (9) การเขียนข้อความหรือส่งจดหมายลูกโซ่หรือการทำการตลาดแบบแชร์ลูกโซ่ การกระทำต้องห้ามดังกล่าวรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การส่งจดหมายหรือข้อความเพื่อที่นำเสนอสินค้าหรือบริการ รวมถึงการกระทกฎหมายอื่นในทำนองเดียวกัน
   • (10) การเขียนลงในกระดานข้อความที่มากเกินไปในคราวเดียว และ/หรือ ส่งอีเมลที่ไม่พึงประสงค์ไปยังที่อยู่เดียวหลายฉบับ บางครั้งเรียกว่า “สแปม” หรือ
   • (11) โดยเจตนาหรือไม่เจตนาละเมิดกฎหมายที่มีผลบังคับใช้ในประเท

  • 4.7 คุณรับรู้และยอมรับว่า
   (1) หากคุณไม่สามารถปฏิบัติตามข้อ 4.1 และ ข้อ 4.6 GGT จะทำการยกเลิกบัญชีผู้ใช้งาน และบัญชีอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องของคุณ โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า
   (2) หากคุณไม่สามารถปฏิบัติตามข้อ 4.2 ถึง ข้อ 4.5 GGT จะใช้มาตรการลงโทษตามดุลยพินิจดังต่อไปนี้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความร้ายแรงของความผิดของคุณ
   • ก. เอาออกหรือลบเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมหรือละเมิดออก
   • ข. จำกัด และ/หรือ กรองอีเมลที่ไม่พึงประสงค์บนหรือผ่านเกมหรือบริการของเรา
   • ค. เตือนให้หยุดกระทำการใด ๆ ที่เป็นการละเมิดข้อตกลง
   • ง. ระงับบัญชีเกม และ/หรือ บัญชีเกมอื่นที่เกี่ยวข้องชั่วคราว
   • จ. ลบไอเท็ม เงิน ระดับของตัวละครในเกมของคุณ
   • ฉ. ระงับการเข้าใช้งานฟอรั่ม
   • ช. ระงับบัญชีผู้ใช้งานของคุณชั่วคราว
   • ซ. ระงับสิทธิในการสร้างบัญชีเกมใหม่
   • ฌ. ระงับบัญชีเกมถาวร และ/หรือ
   • ญ. ยกเลิกบัญชีผู้ใช้งาน และบัญชีที่เกี่ยวข้องกับเกมทั้งหมด


 5. หน้าที่ของผู้ใช้เกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา
  • 5.1 คุณรับทราบและเข้าใจว่า GGT และ Gravity-Korea เป็นเจ้าของและผู้มีสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับเกมและบริการบนหรือผ่านเว็บไซต์ของเรา เป็นกรรมสิทธิและสิทธิของ GGT และ Gravity-Korea
  • 5.2 เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก GGT Gravity-Korea และผู้ที่ได้รับอนุญาตจากบุคคลดังกล่าว คุณตกลงว่าจะไม่หรืออนุญาตให้ผู้อื่นกระทำการดังต่อไปนี้
   • (1) ลอกเลียน แก้ไข ปรับเปลี่ยน ดัดแปลง แปล แปลงรหัส รวม สร้างงานดัดแปลง (derivative work)
   • (2) แยกส่วน (decompile) แยกชิ้นส่วน (disassemble) วิศวกรรมย้อนกลับ (reverse engineer) หรือได้มาซึ่งรหัสต้นฉบับ (source code)
   • (3) แจกจ่าย ให้ใช้สิทธิช่วง ให้ใช้สิทธิ ให้เช่า หรือโอนโดยประการอื่นใด
   • (4) ได้รับผลประโยชน์ใดสำหรับตนเองหรือเพื่อบุคคลอื่น และ/หรือ
   • (5) การกระทำใดอันเป็นการละเมิดและกระทบทรัพย์สินทางปัญญาต่าง ๆ

 6. ค่าบริการ และการชำระ
  • 6.1 ค่าธรรมเนียมและวิธีการเรียกเก็บเงิน ค่าธรรมเนียมปัจจุบันและวิธีการเรียกเก็บเงินสำหรับการซื้อผลิตภัณฑ์ และบริการของเราได้ประกาศไว้ในส่วนของวิธีการเรียกเก็บเงินของเว็บไซต์ และอยู่ภายใต้นโยบายชำระเงินต่างหาก ค่าธรรมเนียมทั้งหมดให้ชำระเป็นเป็นเงินไทยบาท
  • 6.2 ภาษี หากการซื้อผลิตภัณฑ์ของคุณหรือใช้บริการจะต้องเสียภาษีว่าด้วยการใช้หรือการซื้อ GGT จะเก็บภาษีเหล่านั้นกับคุณ ซึ่งจะคิดเพิ่มเติมจากอัตราและค่าธรรมเนียมที่ประกาศไว้ในในส่วนของวิธีการเรียกเก็บเงินของเว็บไซต์
  • 6.3 การชำระผ่านบัตรเครดิต หากคุณชำระค่าผลิตภัณฑ์และบริการของเราผ่านบัตรเครดิต คุณรับรองว่าคุณเป็นผู้มีสิทธิใช้งานบัตรเครดิตนั้น คุณตกลงที่จะแจ้งให้ GGT ทราบทันทีหากมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ เกี่ยวกับเลขบัตรเครดิตของคุณ วันหมดอายุ และ/หรือ ที่อยู่ในการเรียกเก็บเงิน และคุณตกลงที่จะแจ้งให้ GGT ทราบทันทีที่บัตรเครดิตของคุณหมดอายุหรือถูกยกเลิกไม่ว่าด้วยเหตุผลใด
  • 6.4 การเปลี่ยนแปลง GGT อาจจะเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมและวิธีการเรียกเก็บเงินได้เป็นครั้งคราว ซึ่งการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดจะประกาศลงบนเว็บไซต์และจะมีผลบังคับใช้ในอีกสามสิบ (30) วัน นับจากวันประกาศ ดังนั้น คุณมีหน้าที่ต้องเข้ามาตรวจสอบส่วนการเรียกเก็บเงินและนโยบายการชำระเงินของเว็บไซต์เป็นครั้งคราวเพื่อจะได้รับทราบการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว หากคุณไม่สามามารถยอมรับการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ได้ คุณสามารถทำการยกเลิกการใช้งานได้ตามที่กำหนดไว้ในข้อ 7. การที่คุณใช้งานเกมและบริการของเราต่อให้ถือว่าคุณยอมรับเงื่อนไขที่เปลี่ยนแปลงนั้นโดยปริยาย
  • 6.5 เรื่องอื่น ๆ คุณรับทราบว่า
   • (1) คุณมีหน้าที่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้นภายใต้บัญชีของคุณ ไม่ว่าค่าใช้จ่ายนั้นจะได้รับการอนุมัติจากคุณหรือไม่
   • (2) คะแนนหรือเครดิตที่ชำระล่วงหน้าไว้ไม่สามารถเรียกคืนได้ ไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วน

 7. การสิ้นสุดข้อตกลง
  • 7.1 คุณ หรือ GGT อาจยกเลิกบัญชีของคุณได้ทุกเมื่อไม่ว่าด้วยเหตุผลใด โดยไม่ก่อให้เกิดภาระหน้าที่ต่ออีกฝ่ายหนึ่ง นอกจากนี้ GGT สงวนสิทธิสิ้นสุดการให้บริการเมื่อใดก็ได้ โดยไม่ก่อให้เกิดภาระหน้าที่ต่อคุณ
  • 7.2 หากบริการหรือบัญชีของคุณถูกทำให้สิ้นสุดหรือถูกยกเลิกไม่ว่าเมื่อใดและด้วยเหตุผลใด คุณตกลงว่า
   • (1) คุณจะไม่มีสิทธิขอคืนเงินหรือส่วนของผลิตภัณฑ์ เช่น คะแนนและไอเท็มเกม
   • (2) คุณจะเสียตัวละครที่พัฒนาแล้ว ไอเท็มและคะแนนที่เก็บสะสมหรือซื้อไว้
   • (3) คุณไม่อาจเข้าถึงเกมหรือบริการไม่ว่าในลักษณะใดหรือด้วยเหตุผลใด รวมถึงผ่านทางบัญชีอื่น ๆ
  เว้นแต่จะได้รับการอนุญาตอย่างชัดแจ้งจาก GGT และ GGT จะยกเลิกบัญชีอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องซึ่งมีการใช้ข้อมูลเดียวกันกับบัญชีที่ถูกยกเลิกไป เช่น ชื่อ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล รหัสไปรษณีย์ หรือเลขบัตรเครดิต

 8. การปฎิเสธความรับผิด
  • 8.1 คุณรับทราบและตกลงว่า การให้บริการเกมและบริการต่าง ๆ อยู่บนพื้นฐานของ “สภาพ” และ “ความพร้อม” เกมและบริการ ดังนั้น GGT ขอปฎิเสธการรับประกันและรับรองทุกประเภท ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดในกรณีดังต่อไปนี้
   • (1) คุณภาพของการปฏิบัติการ
   • (2) การปราศจากการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
   • (3) ความชำรุดบกพร่อง
   • (4) ความพร้อมเพื่อวัตถุประสงค์บางประการ
   • (5) การปราศจากข้อบกพร่องหรือส่วนประกอบที่เป็นอันตราย เช่น ไวรัส (virus) โทรจัน (trojan)
  • 8.2 คุณรับทราบและตกลงว่าผลิตภัณฑ์และเนื้อหาที่ได้ดาวน์โหลดหรือสิ่งอื่นใดที่ได้รับไปจากการใช้งานเกมและบริการของเราโดยการใช้ดุลยพินิจของคุณเอง และคุณจะรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อระบบคอมพิวเตอร์ของคุณและข้อมูลไปซึ่งเป็นผลมาจากการดาวน์โหลดหรือรับสิ่งใดมา
  • 8.3 คุณรับทราบและตกลงว่า GGT จะไม่และไม่สามารถกรองการสื่อสารแบบเรียลไทม์ที่ในเกมและบริการได้
  • 8.4 คุณรับทราบและตกลงว่าเกมและบริการนั้นอาจจะมีเหตุขัดข้องเพื่อการซ่อมบำรุงเป็นครั้งคราวตามตารางปกติหรือเหตุอื่นโดยไม่ต้องมีการแจ้งเตือน
  • 8.5 คุณรับทราบและตกลงว่าเกมและบริการนั้นอาจจะมีเหตุขัดข้องเนื่องด้วยเหตุที่นอกอยู่เหนือการควบคุมของ GGT เช่น การดำเนินการของหน่วยงานรัฐ การระเบิด การประท้วง หรือการสั่งห้าม

 9. ข้อจำกัดความรับผิด
  • 9.1 คุณรับทราบและตกลงว่า GGT จะไม่ต้องรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นในทางอ้อม โดยบังเอิญ หรือความเสียหายพิเศษ เพิ่มเติมจากปกติ หรือ ความเสียหายสืบเนื่อง รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การสูญเสียผลกำไรของธุรกิจ การหยุดชะงักของธุรกิจ การสูญเสียข้อมูลทางธุรกิจ หรือการขาดทุนทางการเงินอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเกมและบริการบนหรือผ่านเว็บไซต์ของเรา
  • 9.2 คุณรับทราบและตกลงว่า GGT มีหน้าที่รับผิดชอบอย่างเต็มที่สำหรับข้อบกพร่องที่พบในเกม บริการ และ ซอฟต์แวร์ที่ถูกออกแบบและพัฒนาโดย GGT และ Gravity-Korea หรือจากสื่อ (media) ที่เราเลือกมา อย่างไรก็ตาม ความรับผิดชอบของ GGT จะถูกจำกัดเพียงจำนวนเงินทั้งหมดที่คุณได้จ่ายสำหรับเกมหรือบริการที่มีข้อบกพร่องนั้น

 10. การชดใช้ค่าเสียหาย
  คุณตกลงที่จะชดใช้ ป้องกัน และไม่ทำให้เกิดความเสียหายต่อ GGT และบริษัทในเครือหรือในกลุ่มรวมถึง ผู้อำนวยการ เจ้าหน้าที่ ผู้ถือหุ้น พนักงาน ตัวแทน ผู้ให้บริการลูกค้า ลูกค้า และผู้รับเหมา จากความสูญเสีย การเรียกร้อง ข้อเรียกร้อง ต้นทุน และค่าใช้จ่าย (รวมถึงค่าธรรมเนียมตามกฎหมายที่เหมาะสม) ที่ได้รับการยืนยันจากบุคคลที่สาม อันสืบมาจาก หรือเกิดจาก หรือเกี่ยวข้องกับการใช้งาน หรือกระทำการใด ๆ ของคุณในเกมและบริการ เนื้อหาของคุณ หรือโดยการที่คุณละเมิดข้อตกลงและเงื่อนไขของข้อตกลงฉบับนี้ หรือโดยการละเมิดสิทธิของผู้ใช้รายอื่น GGT สงวนสิทธิในการป้องกัน และควบคุม มิฉะนั้น คุณจะต้องเป็นคนชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้น ซึ่งคุณไม่มีสิทธิโต้แย้ง

 11. การแก้ไขเปลี่ยนแปลง
  GGT อาจจะแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงเมื่อใดก็ได้ตามดุลยพินิจของเรา และการแก้ไขเปลี่ยนแปลงนั้นจะมีผลบังคับใช้ทันทีเมื่อได้ประกาศการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าวบนเว็บไซต์ของเรา ผู้ใช้งานตกลงที่จะทบทวนข้อตกลงนี้โดยการเข้ามาตรวจสอบเว็บไซต์ของเราเป็นอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ทราบถึงการแก้ไขเปลี่ยนแปลง หากการแก้ไขเปลี่ยนแปลงใด ๆไม่เป็นที่ยอมรับ ผู้ใช้งานสามารถยกเลิกข้อตกลงได้ ทั้งนี้ การใช้บริการต่อไปหลังจากที่ได้มีการประกาศการแก้ไขเปลี่ยนแปลงแล้วนั้นจะถือว่าได้ตกลงยอมรับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงโดยปริยาย

 12. ความเป็นส่วนตัว
  เพื่อการให้บริการเกมและบริการของเรา GGT จะขอให้คุณส่งข้อมูลส่วนตัวของคุณให้กับเรา ดังนั้น GGT จึงได้จัดทำนโยบายความเป็นส่วนตัวขึ้น เพื่อชี้แจงรายละเอียดมาตรการต่อความเป็นส่วนตัว กรุณาอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวเพื่อที่จะทำความเข้าใจวิธีการที่ GGT ใช้จัดเก็บ บันทึก นำไปใช้ และเผยแพร่ข้อมูลส่วนตัวของคุณ โดยละเอียดก่อนที่จะสมัครใช้บริการเกมและบริการของเรา

 13. ติดต่อเรา
  หากคุณมีข้อสงสัย คำติชม คำแนะนำ หรือต้องการรายงานการละเมิดหรือสิ่งอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับข้อตกลงฉบับนี้ หรือการให้บริการเกมและบริการของเรา กรุณาติดต่อเราได้ที่
  บริษัท กราวิตี้ เกม เทค จำกัด
  แผนกบริการลูกค้า
  159 อาคารเสริมมิตร ทาวเวอร์ ชั้น9 ซอย สุขุมวิท21
  แขวง คลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
  ggt_cs@gravity.co.th

 14. ขอบเขตการให้บริการ
  GGT จะไม่ให้บริการเกมและบริการใดๆแก่ผู้ใช้งานยุโรป หากคุณพึ่งได้รับสัญชาติ หรือด้วยเหตุผลใดก็ตามที่ทำให้คุณเป็น ผู้ใช้งานยุโรปหลังจากคุณลงทะเบียน คุณต้องแจ้งข้อเท็จจริงนั้นแก่ GGT โดยไม่ชักช้าเพื่อยุติการเข้าถึงเกมและบริการของเรา

 15. ข้อตกลงทั้งหมด
  ข้อตกลงนี้ถือเป็นข้อตกลงทั้งหมดระหว่างคุณ กับ GGT และให้ใช้แทนการติดต่อ เจรจา และข้อตกลงที่มีมาต่าง ๆ ก่อนหน้านี้

 16. กฎหมายที่ใช้บังคับและการระงับข้อพิพาท
  • 16.1 ข้อตกลงนี้อยู่ภายใต้กฎหมายและการตีความตามกฎหมายของประเทศไทย
  • 16.2 ในกรณีที่มีข้อพิพาท การโต้แย้ง การเรียกร้องที่เกิดขึ้น หรือเกี่ยวข้องกับข้อตกลงนี้ หรือการตีความ การบังคับใช้ การปฏิบัติงานและการฝ่าฝืนจะถูกอ้างถึงและจะใช้ศาลในประเทศไทยในการระงับข้อพิพาทดังกล่าว

 17. ภาษา
  ข้อตกลงฉบับนี้ต้นฉบับเดิมถูกจัดทำทำขึ้นเป็นภาษาอังกฤษ คำแปลภาษาไทยมีไว้สำหรับผู้ใช้ในการเข้าใจข้อตกลงฉบับนี้ หากมีข้อความใดขัดหรือแย้งระหว่างคำแปลไทยและต้นฉบับภาษาอังกฤษ ให้นำความตามฉบับภาษาอังกฤษมาใช้บังคับ

ข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจข้อกำหนดและเงื่อนไขของการบังคับใช้ข้อตกลงฉบับนี้ และยอมรับเงื่อนไขทั้งหมดของข้อตกลงฉบับนี้